22 Μαΐου, 2016

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ


Α' ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ
Όταν καί οι δύο Μελλόνυμφοι διαμένουν στήν ίδια ενορία, γιά χρονικό διάστημα πλέον του ενός χρόνου, στό Ναό της οποίας, θά τελεσθεί ο Γάμος, γιά νά εκδοθεί η Άδεια Γάμου απαιτούνται:

1.Προαναγγελία-Γάμου.Δημοσιεύεται
σέ εφημερίδα η οποία προσκομμίζεται στό Ναό.

2.Ένα παράβολο χαρτοσήμου γιά Γάμο
 των 15 ευρώ. Προμηθεύεται από Δημόσιο Ταμείο (ΔΟΥ).

3.Παρουσία των Μελλονύμφων, μέ τίς αστυνομικές τους ταυτότητες, γιά τήν συμπλήρωση των δικαιολογητικών, σέ ημέρα καί ώρα, πού θά έχουν προκαθορίσει μέ τόν εφημέριο.

4.Πιστοποιητικό αγαμίας καί ασχέτου συγγενείας, γιά τόν καθένα από τούς μελλονύμφους. Εκδίδεται από τόν Εφημέριο. Απαραίτητο πλέον είναι να γνωρίζουμε τον αριθμό ΑΜΚΑ και ΑΦΜ βάση των νέων οδηγιών του υπουργείου εσωτερικών

Γιά τήν έκδοσή του χρειάζονται:
•Παρουσία δύο ενήλικων Μαρτύρων, μέ τίς αστυνομικές τους ταυτότητες•Δύο Δηλώσεις του Ν.1599/1986 (πού αντικατέστησε τό Ν.105) περί της κατοικίας καί της αγαμίας των Μελλονύμφων.

Τά έντυπα προμηθεύονται από τήν  ΔΟΥ ΚΕΠ κλπ. Συμπληρώνονται παρουσία του εφημερίου καί υπογράφονται από τόν κάθε Μελλόνυμφο

5.Ειδικές περιπτώσεις:

α).Σέ περίπτωση διαζευγμένου. Κατατίθεται τό Διαζευκτήριο, μέ τήν ένδειξη "ΔΙΑ ΓΑΜΟ" (λευκού χρώματος), τό οποίο εκδίδει η Ιερά Μητρόπολη, 'οπου αυτός τελέσθηκε.

Σέ περίπτωση διαλυθέντος Πολιτικού Γάμου κατατίθεται η ληξιαρχική πράξη του Γάμου μέ τό αμετάκλητον της δικαστικής αποφάσεως πού λύει τόν γάμον αυτόν. Εκδίδεται από τό Ληξιαρχείο του Δήμου.

β).Σέ περίπτωση χηρείας. Κατατίθεται Ληξιαρχική Πράξη θανάτου καί βεβαίωση του βαθμού Γάμου (Α' ή Β'), από τήν Ενορία ή τή Μητρόπολη, ή Ληξιαρχική Πράξη προηγούμενου Γάμου, θρησκευτικού ή πολιτικού.

γ).Σέ περίπτωση πού ο ένας των Μελλονύμφων κατοικεί σέ άλλη ενορία, τό Πιστοποιητικό αγαμίας θά εκδώσει ο Εφημέριος της Ενορίας του. Εάν η ενορία ενός εκ των Μελλονύμφων ανήκει καί σέ άλλη Μητρόπολη από αυτή πού θά τελεσθεί ο Γάμος, τό Πιστοποιητικό αγαμίας θά πρέπει νά θεωρείται πρώτα από τήν Μητρόπολη αυτή καί έπειτα προσκομίζεται στόν εφημέριο, ο οποίος θά τελέσει τόν Γάμο.

6.Κατά παράδοση, ο Γάμος τελείται στήν ενορία της Νύφης. Εάν η Νύφη δέν επιθυμεί νά τελεσθεί ο Γάμος της, στήν Ενορία της αλλά οπουδήποτε αλλού, τότε καταβάλεται ένα χρηματικο ποσο στήν Ενορία της, γιά τό δικαίωμα μεταβίβασης.

7.Φάκελος αιτήσεως αδείας Γάμου καί δηλώσεις προσδιορισμού Επωνύμων Τέκνων σχηματίζεται από τόν Εφημέριο, ενώπιον του οποίου συμπληρώνονται καί υπογράφονται τά σχετικά έγγραφα.

8.Εάν έχει προηγηθεί πολιτικός Γάμος των μελλονύμφων μεταξύ τους, προσκομίζεται καί αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξεως Πολιτικού Γάμου. Δέν απαιτείται νέα δημοσίευση σέ εφημερίδα, αλλά προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της πρώτης, εάν υπάρχει.

9.Τά Δικαιολογητικά μετά την προσκόμιση τους στην Μητρόπολη, εκδίδονται αυθημερόν καί η άδεια Γάμου παραλαμβάνεται αμέσως από τούς ενδιαφερόμενους καί προσκομίζεται στόν Εφημέριο, γιά νά καθοριστεί η ημέρα καί η ώρα τέλεσης του Μυστηρίου.

10.Μετά τόν Γάμο, οι Νεόνυμφοι παραλαμβάνουν από τόν Εφημέριο: Δήλωση Τελέσεως Γάμου, υπογεγραμμένη από τόν Εφημέριο, τούς Νεονύμφους καί τούς Παρανύμφους (Κουμπάρους).

Δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνων.
Δύο άντίτυπα, ένα γιά κάθε νεόνυμφο.

11.Η Δήλωση τελέσεως Γάμου κατατίθεται στό Ληξιαρχείο του Δήμου, στά όρια του οποίου τελέσθηκε ο Γάμος, υποχρεωτικώς εντός 40 ημερών, από τήν ημέρα τελέσεως του Γάμου (σέ εκπρόθεσμη κατάθεση επιβάλλεται πρόστιμο).

Η κατάθεση της Δήλωσης αυτής, γίνεται από έναν εκ των Νεονύμφων, ο οποίος φέρει μαζί του τίς ταυτότητες καί των δύο συζύγων.

Β' ΜΙΚΤΟΣ ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Σέ περίπτωση Μικτού Γάμου, μεταξύ Ελλήνων πολιτών, Ορθοδόξου καί Ετεροδόξου (Ρωμαιοκαθολικού ή Προτεστάντη, μέ Τριαδικό Βάπτισμα, εκτός των ως άνω δικαιολογητικών (ενότητα. Α' παρ 1-11), από τό ετερόδοξο μέλος απαιτούνται επί πλέον τά εξής:

1.Πιστοποιητικό Βαπτίσεως. εκδίδεται από
τόν Ναό, όπου τελέστηκε τό Βάπτισμα.

2.Πιστοποπιητικό αγαμίας. Εκδίδεται από τήν ετερόδοξη ενορία.

3.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (πού αντικατέστησε τό Ν.105), ότι συμφωνεί τά τέκνα πού θά προέλθουν από τό γάμο, θά βαπτισθούν στήν Ορθόδοξη Εκκλησία.

Σημ.1: Διότι υπάρχουν Προτεσταντικές παραχριστιανικές ομάδες, οι οποίες δέν έχουν τριαδικό Βάπτισμα μεταξύ των οποίων είναι καί οι εξής: αγαπινισμός, αδελφοί ελευθέρου Πνεύματος, αντβεντισταί της εβδόμης ημέρας, Βοημοί αδελφοί, εκκλησία του Θεού της Πεντηκοστής, Καθαροί, Κουάκεροι, Μορμόνοι.

Χριστάδελφοι, τά Παιδιά του Μω, αποστολική εκκλησία της Πεντηκοστής, αντιτριαδικές Πεντηκοστιανές ομάδες (Κοινωνία των Μαθητών του Χριστού, ανανεωμένοι Χριστιανοί κλπ),

Υπερκοινοτικές Πεντηκοστιανές Κινήσεις (Ευαγγελική αδελφότης η Πεντηκοστή, Πανελλήνιος Χριστιανική αδελφότης) αγγλικανοί αποσχισθέντες από τήν επίσημη αγγλικανική εκκλησία κλπ.

Γ'ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

1.Σέ περίπτωση Γάμου μεταξύ Ορθοδόξων ( Έλληνα καί Αλλοδαπού) γιά τό αλλοδαπό μέλος, επί πλέον των δικαιολογητικών πού προβλέπονται γιά τό Γάμο μεταξύ Ελλήνων Ορθοδόξων (βλ. ενότητα Α',παργρ. 1-11) απαιτούνται καί τά εξής:

α).Πιστοποιητικό Βαπτίσεως από τήν ενορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Χώρας του.

β).Πιστοποιητικό αγαμίας, από τόν Δήμο της χώρας του καί από τήν ιδια ενορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της χώρας του.

γ).Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, από τόν Δήμο της περιοχής του, γιά λυθέντα προηγούμενο Γάμο καί τό Διαζύγιο.

Σημ.2.Τά ως άνω Πιστοποιητικά (α-γ) θά πρέπει νά είναι μεταφρασμένα στά Ελληνικά, από επίσημη ελληνική αρχή του εσωτερικού (Μεταφραστικό Γραφείο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος ή του εξωτερικού (ελληνικό Προξενείο της Χώρας προέλευσης).

δ).Άδεια παραμονής στήν Ελλάδα, εφόσον τό αλλοδαπόν μέλος δέν προέρχεται από Κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκης Ενωσης.

ε).Τά πιστοποιητικά εξωτερικού, εκκλησιαστικά καί πολιτικά του αλλοδαπού μέλους πρέπει νά φέρουν τή σφραγίδα Χάγης ή Apostil από τήν αρμόδια υπηρεσία της Χώρας του.

2.Σέ περίπτωση Γάμου μεταξύ Ορθοδόξου Έλληνα καί Αλλοδαπού Ετεροδόξου (Μικτός Γάμος), από τόν Αλλοδαπό Ετερόδοξο μέλος.

Εκτός των προβλεπομένων στήν ενότητα Β', απαιτείται καί θεώρηση του Εκκλησιαστικού πιστοποιητικού από τήν εν Ελλάδι εκκλησιαστική αρχή του Δόγματός του. Απαιτούνται, επίσης, τά γ' καί δ' καί ε' της παραγράφου 1 του παρόντος.

Δ' ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
Σέ περίπτωση Γάμου, Ορθοδόξου ή Μικτού, μεταξύ αλλοδαπών (λ.χ. ενός Αμερικανού καί μιας Καναδής), εκτός κατοίκων Ευρωπαϊκής ενώσεως, οι οποίοι δέν πρόκειται νά παραμείνουν στήν Ελλάδα, απαιτούνται τά εκκλησιαστικά καί πολιτικά πιστοποιητικά της ενότητας Γ' καί επί πλέον η απόδειξη νόμιμης εισόδου καί παραμονής στήν Ελλάδα (visa)

3.Γάμος μεταξύ Ορθοδόξων καί αλλοθρήσκων (εβραίων, Μουσουλμάνων κλπ.) δέν Ιερουργείται, εκτός εάν τό αλλόθρησκον μέλος δεχθεί νά βαπτιστεί καί νά γίνει Ορθόδοξος.

4.Γάμος μέ ετεροδόξους πού δέν έχουν Τριαδικό Βάπτισμα δέν Ιερουργείται, εκτός εάν τό ετερόδοξον μέλος δεχθεί νά βαπτισθεί καί νά γίνει Ορθόδοξος.

ΓΙΑ ΤΗ  ΒΑΠΤΙΣΗ

1. Γενικά
1.Σε όποιον Ναό και αν τελέσουν το Μυστήριο, πρέπει οπωσδήποτε να προκαθορίσουν εγκαίρως, την ημέρα και ώρα τέλεσής του με τον Εφημέριο. 

2.Πρίν την ώρα της Βάπτισης ή νωρίτερα να προσκομίσουν στον Εφημέριο, τη Ληξιαρχική Πράξη γέννησης του παιδιού, η οποία έχει εκδοθεί από το Δήμο, στον οποίο έχει δηλωθεί η γέννησή του.

3.Εάν επιθυμούν να τελέσουν το Μυστήριο όχι στο Ναό της Ενορίας τους, (πράγμα το οποίο ποιμαντικώς δεν ενδείκνυται), αλλά σε άλλη Ενορία, τότε πρέπει να ζητήσουν από τον Εφημέριο της Ενορίας τους να μεταβιβάσει την Ληξιαρχική Πράξη γέννησης του παιδιού, στο Ναό όπου θα τελεσθεί το Μυστήριο. 

Συνιστάται να τελείται το Μυστήριο στο Ναό της Ενορίας κατοικίας του νηπίου, αφού εκεί θα συνεχίσει να έχει την Εκκλησιαστική αναφορά και συναναστροφή του.

4.Ο Ιερέας που τέλεσε το Μυστήριο εκδίδει Δήλωση Βαπτίσεως.

5.Η Δήλωση Βαπτίσεως κατατίθεται, εντός μηνός στο Ληξιαρχείο του 
Δήμου, όπου είναι εγγεγραμμένη η γέννηση του παιδιού.

6.Σε περίπτωση που η Βάπτιση τελεσθεί εκτός Ενορίας, η δήλωση Βαπτίσεως προσκομίζεται στην Ενορία του Νεοφώτιστου, για να καταχωρηθεί στο οικείο Βιβλίο και στη συνέχεια, κατατίθεται στο Ληξιαρχείο του Δήμου.

7.Ανάδοχος του παιδιού δεν μπορεί να γίνει αλλόδοξος ή αλλόθρησκος, αλλά και Ορθόδοξος, ο οποίος έχει τελέσει μόνο πολιτικό Γάμο.

8.Τέκνα προερχόμενα από γονείς που έχουν τελέσει μόνο πολιτικό γάμο, βαπτίζονται εφόσον ο Ανάδοχος εγγυάται την κατήχηση του νεοφωτίστου.

2. Ειδικές περιπτώσεις
1.Σε περίπτωση που με δικαστική Απόφαση, την επιμέλεια του παιδιού έχει ο ένας γονεύς ή Κηδεμόνας για την τέλεση του Μυστηρίου και την Ονοματοδοσία απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ετέρου γονέα ότι συμφωνεί ή σε κατάσταση Κηδεμονίας, αμφοτέρων των γονέων, ότι συμφωνούν.

2.Σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων, για το Βάπτισμα ή την Ονοματοδοσία μπορεί αυτά να γίνουν κατόπιν Δικαστικής Αποφάσεως.Προσοχή! Δικαστική απόφαση, η οποία αναθέτει μόνο την επιμέλεια του τέκνου, προσωρινή ή μή, στον ένα εκ των δύο γονέων, δεν καλύπτει τον Εφημέριο για την τέλεση Βαπτίσεως.

3.Για κάθε περίπτωση, πρίν το βάπτισμα ανηλίκου, οι γονείς, με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητός τους, για την συμφωνία των στοιχείων τους με την Ληξιαρχική πράξη, υπογράφουν ενώπιον του Εφημερίου για το θρήσκευμα και το όνομα του νηπίου.

Σε περίπτωση απουσίας ενός γονέως, ο εφημέριος μπορεί να τελέσει το Μυστήριο του Βαπτίσματος, όταν ο έτερος γονεύς προσκομίσει θεωρημένο αντίγραφο είτε της ληξιαρχικής πράξεως θανάτου είτε της σχετικής δικαστικής απόφασης, βάσει των οποίων ο απουσιάζων γονεύς κηρύττεται ρητώς άφαντος ή έκπτωτος από τη γονική μέριμνα.

4.Σε περίπτωση απουσίας του ενός γονέως λόγω ευλόγου κωλύμματος (ασθενείας, αποδημίας κλπ.), τότε ο Εφημέριος μπορεί να προχωρήσει στην τέλεση του Βαπτίσματος, εφ' όσον εκ μέρους του απόντος γονέως υποβληθεί:

Είτε βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου είτε υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής θεωρημένο, ότι συγκατατίθεται για την βάπτιση του τέκνου κατά το Ορθόδοξο δόγμα και με το συγκεκριμένο όνομα.

5.Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου ή όταν η μητέρα του ανήλικου τέκνου επικαλείται ότι πατέρας του τέκνου είναι άλλος από τον αναγραφόμενο στην Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, ο Εφημέριος

1).οφείλει να αναζητήσει τον πατέρα, το όνομα του οποίου αναγράφεται στην ληξιαρχική πράξη και να λάβει την συγκατάθεσή του γραπτώς

2).αν έχει προσβληθεί η πατρότητα ή έχει αναγνωρισθεί το τέκνον εκούσια, ο Εφημέριος μπορεί να δεχθεί ως πατέρα τον προσδιοριζόμενον υπό του Ληξιαρχείου, διά νεωτέρας σημειώσεως και διορθώσεως επί της ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως.

6.Σε περίπτωση άγαμης μητέρας, επειδή αυτή ασκεί μόνη της τη γονική μέριμνα, ο Εφημέριος μπορεί να τελέσει την Βάπτιση και να δώσει όνομα, εφ'όσον η άγαμη μητέρα συμπληρώσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής της, στην οποία θα δηλώνει υπευθύνως ότι:

Ασκεί αποκλειστικώς τη γονική μέριμνα επί του ανήλικου τέκνου της, ότι δεν υφίσταται δικαστική απόφαση, η οποία να απονέμει δικαίωμα ασκήσεως γονικής μέριμνας και στον πατέρα του ανήλικου τέκνου και, τέλος, ότι επιθυμεί το ανήλικο τέκνο της να βαπτισθεί κατά το Ορθόδοξο δόγμα και να λάβει συγκεκριμένο όνομα.

7.Η αναγραφή στο βιβλίο Βαπτίσεων ενός Ονόματος, η εκφώνηση όμως δύο ονομάτων, κατά την Κατήχηση και την τριπλή Κατάδυση δεν επιτρέπεται, ενέχει δέ τον κίνδυνο ο Εφημέριος να διωχθεί ποινικώς. Για την προσέλευση στην Ορθόδοξη Εκκλησία ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ και ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΩΝ

Α' ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Στην περίπτωση που Ετερόδοξος ή Αλλόθρησκος θελήσει
 να ενταχθεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ισχύουν τα εξής:

1.Εάν είναι Ρωμαιοκαθολικός, χρίεται διά του Αγίου Μύρου.

2.Εάν είναι Προτεστάντης και ΕΧΕΙ Τριαδικό 
Βάπτισμα, χρίεται διά του αγίου Μύρου.

3.Εάν είναι Προτεστάντης και ΔΕΝ έχει Τριαδικό 
Βάπτισμα (βλ.Σημ.), βαπτίζεται κανονικά.

4.Εάν είναι αλλόθρησκος (Μουσουλμάνος, Βουδιστής, κλπ.)
 ή άθρησκος βαπτίζεται.(βλ.Ενότητα Γ').

Σημ. Πρόκειται για αιρετικές παραφυάδες, μερικές από τις οποίες είναι και οι εξής: Αγαπινισμός, Αδελφοί ελευθέρου Πνεύματος, Αντβεντισταί της Εβδόμης Ημέρας, Βοημοί Αδελφοί, Εκκλησία του Θεού της Πεντηκοστής, Καθαροί, Κουάκεροι, Μορμόνοι,

Χριστάδελφοι, τα Παιδιά του Μώ, Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, Αντιτριαδικές Πεντηκοστιανές Ομάδες (Κοινωνία των Μαθητών του Χριστού, Ανανεωμένοι Χριστιανοί κλπ), υπερκοινοτικές Πεντηκοστιανές Κινήσεις (Ευαγγελική Αδελφότης ή Πεντηκοστή, Πανελλήνιος Χριστιανική Αδελφότης) κλπ.

Β' ΝΗΠΙΑ
1.Ετερόδοξοι ή Αλλόθρησκοι γονείς, υποβάλλουν σχετική αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση, ξεχωριστή ο καθένας τους, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στον Εφημέριο της Ενορίας της κατοικίας τους στην οποία αναφέρουν ότι επιθυμούν το νήπιό τους να βαπτισθεί.

2.Σε περίπτωση που στην προσκομιζόμενη Ληξιαρχική Πράξη γεννήσεως σημειώνεται συγκεκριμένο όνομα, ο Εφημέριος δεν επιτρέπεται να μεταβάλει το δοθέν όνομα, ούτε να προσθέσει άλλο από το αρχικώς δοθέν, ή σε περίπτωση δύο ονομάτων, να αφαιρέσει το ένα.

Εάν οι γονείς ασκούν αφόρητη πίεση επί του Εφημερίου για μεταβολή του δοθέντος ονόματος, ο Εφημέριος οφείλει να ζητήσει υπεύθυνη Δήλωση ξεχωριστή από τον κάθε γονέα, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία ο κάθε γονεύς, θα δηλώνει ότι επιθυμεί το παιδί του να βαπτισθεί κατά το Ορθόδοξο δόγμα και να λάβει συγκεκριμένο όνομα.

Ο Εφημέριος, επίσης, προειδοποιεί τους γονείς πρίν το Βάπτισμα, ότι εφ' όσον στη Δήλωση Βαπτίσεως αναγραφεί άλλο όνομα, άσχετο απ' αυτό της Ληξιαρχικής Πράξης, το αρμόδιο Ληξιαρχείο θα τους παραπέμψει στο αντίστοιχο Πρωτοδικείο, προς έκδοση δικαστικής απόφασης, η οποία θα διευκρινίζει ποιό από τα δύο ονόματα ισχύει.

3.Σε περίπτωση που ο ένας μόνο γονέας επιθυμεί
την Βάπτιση, απαιτείται Δικαστική Απόφαση.

4.Απαραιτήτως, πρέπει να υπάρχει Ορθόδοξος Ανάδοχος (Νονός) ο οποίος και θα αναλάβει μεταβαπτισματικά την Κατήχηση του ανηλίκου.

Γ' ΕΝΗΛΙΚΕΣ
1.Ο Ετερόδοξος ή Αλλόθρησκος συμπληρώνει Αίτηση Βαπτίσεως, στην οποία καταγράφει όλα τα προσωπικά στοιχεία του (όνομα, διεύθυνση, θρήσκευμα, Χώρα προέλευσης κλπ) στην οποία αναφέρει ότι επιθυμεί να γίνει, Χριστιανός Ορθόδοξος αβιάστως και ελευθέρως και την οποία υποβάλλει στον ενοριακό Ναό, της περιοχής κατοικίας του.

2.Ο Εφημέριος διαβιβάζει την Αίτησή στην Ι. Αρχιεπισκοπή, δηλώνοντας, ότι ο Αιτών επιθυμεί να ενταχθεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία, και εισηγείται να Κατηχηθεί και να Βαπτισθεί.

3.Η Αρχιεπισκοπή εγκρίνει την Αίτηση και καθορίζει τον Κατηχητή, καθώς και τον χρόνο της Κατήχησης και της Βάπτισης.

4.Μετά την τέλεση του Βαπτίσματος ο Νεοφώτιστος Έλληνας, καταθέτει τη Βεβαίωση Βαπτίσεως στον Δήμο, όπου είναι εγγεγραμμένος.

Σε περίπτωση Αλλοδαπών, ο Νεοφώτιστος κρατά την Βεβαίωση Βαπτίσματος προς πιστοποίηση του Θρησκεύματος όπου δεί.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά για τα Δικαιολογητικά εκδόσεως  αδείας  Γάμου κ.λπ. απευθυνθείτε  στο  Γραφείο της Ι.Α.Α στα τηλέφωνα:
210.3352322 - 210.3352347 και 210.3352315.

Επίσης μπορείτε να  κάνετε τις αιτήσεις σας
ηλεκτρονικά στους κάτωθι συνδέσμους:

Για την Άδεια Γάμου πατήστε ΕΔΩ…
Για την Βεβαίωση Βάπτισης πατήστε ΕΔΩ…

Δεν υπάρχουν σχόλια: