24 Ιουλίου, 2009

ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2002 ΕΩΣ 13 ΜΑΪΟΥ 2008

 

ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2002 ΕΩΣ 13 ΜΑΪΟΥ 2008
                                                                     
 θήνα 23 ουλίου 2009

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΚΡΟΑΣΕΩΣ τν διατελεσάντων Μελν το Δ.Σ τς ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ πό 2002 ως 13-5-2008 καί λοιπν μπλεκομένων ες ατήν πευθύνων

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

πιτροπς κροάσεως διατελεσάντων Μελν Δ.Σ. τς ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ καί λοιπν μπλεκομένων ες ατήν πευθύνων προσώπων

ΠΡΟΣ
Τούς ταίρους τς ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ες κτέλεσιν τν σχετικν ποφάσεων ατν

Α΄ Συνεδρίαι τς πιτροπς κροάσεως.
πιτροπή κροάσεων πό τήν Προεδρίαν το Σεβ. Μητροπολίτου λείας, παρόντων πάντων τν Μελν ατς καί το Γραμματέως Μέλους ατς κ. Θεοδώρου Παπαγεωργίου καί το Πρακτικογράφου κ. Διονυσίου Σταθουλοπούλου συνλθε ες τά Γραφεα τς ερς Συνόδου (ΕΚΥΟ) ες κτώ (8) Συνεδρίας. τοι:

Τήν πρωΐαν τς 22-5-2009 , τήν πρωΐαν τς 10-6-2009, τό πόγευμα τς 16-6-2009, τό πόγευμα τς 23-6-2009, τήν πρωΐαν τς 24-6-2009, τό πόγευμα τς 24-6-2009, τήν πρωΐαν τς 1-7-2009 καί τήν πρωαν τς 23-7-2009.

Β΄Προσκληθέντες πό τς πιτροπς κροάσεως.

πιτροπή προσεκάλεσε ες κρόασιν τούς κάτωθι :

1.Τόν Θεοφιλέστατον πίσκοπον Θερμοπυλν κ. ωάννην, Πρόεδρον το Δ.Σ. τς ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ πό τς δρύσεώς της ως 8-5-2008.

2.Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βελεστίνου κ. Δαμασκηνόν,ντιπρόεδρον τς ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ πό το θέρους το 2004 ως 8-5-2008.

3.Τόν αδεσιμολογιώτατον Πρωτοπρεσβ. Θωμ Συνοδινόν, διατελέσαντα κπρόσωπον τς . ρχιεπισκοπς θηνν ες την ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ πό τς δρύσεως τς ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (2002) ως τό θέρος το 2004.

4.Τόν κ. Δημήτριον Φουρλεμάδην, Διευθύνοντα Σύμβουλον τς ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ πό τς δρύσεώς της μέχρι 13-5-2008.

5.Τήν κ. Γεωργία Λυμπέρη, πρώην πίτροπον το λεγκτικο Συνεδρίου, ποία μισθί εργάσθη ες τήν ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ πό 13-9-2005 ως τόν ούνιον το 2008 καί τς εχεν νατεθ σωτερικός λεγχος τν οκονομικν ατς καί παρακολούθησις τς κτελέσεως τν διαφόρων Προγραμμάτων τν πουργείων καί μάλιστα του ΥΠΕΞ. Συνυπέγραφε τίς πιταγές ξόδων τς ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ καί γενικά το τό π’ ριθμ. 2 Νούμερο ες τήν εραρχίαν ατς.

6.Τόν κ. Πολυχρόνη Τσιανάκα, Δημοσιογράφον, πάλληλον τς . ρχιεπισκοπς θηνν, Διαχειριστήν τς Μονοπροσώπου κδοτικς ΕΠΕ λληλέγγυος ΠΟΛΙΤΗΣ, μέ μέτοχον τήν ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ.

7.Τούς διενεργήσαντας Διαχειριστικόν καί Οκονομικόν λεγχον πό 7 ως 11 Μαΐου 2007 ες τήν ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ πιθεωρητάς τς Γενικς κκλησιαστικς Οκονομικς πιθεωρήσεως τς κκλησίας τς λλάδος κ. Θεολόγον Μαρκήν καί ωάννην Πέτσον.

8.Τόν ερομόναχον γνάτιον Γιαπιτζιόγλου, δελφόν τς .Μονς Πεντέλης, στις πέβλεψε στίς ποστολές τς νθρωπιστικς βοήθειας τς ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ στό ξωτερικό καί μεσολαβοσε ες τήν διενέργειαν πληρωμν σον φορ ες τά Προγράμματα οκοδομικν ργων τς Συρίας, το Λιβάνου καί τς ορδανίας.

9.Τήν κ. λέκτρα Σακκέτα, ρχιτέκτονα - Μηχανικόν, ξωτερικόν Συνεργάτην τς ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ποία μελέτησε, πέβλεψε καί πιστοποίησε τά Προγράμματα οκοδομικν ργων τς ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ καί κυρίως τά στατικά ατν καί λαβε μέρος ες τήν πιτροπήν Διενεργείας Διαγωνισμν τν ργων ατν.

10.Τόν κ. ωάννη Καρατζά, Πολιτικόν Μηχανικόν, ξωτερικόν Συνεργάτην τς ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ποος μελέτησε καί πέβλεψε Προγράμματα οκοδομικν ργων τς ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ καί λαβε μέρος ς Πρόεδρος τς πιτροπς τν Διαγωνισμν ατν.

11.Τόν κ. Μιχάλη Θεοδωρίδη, Τεχνολόγον – Μηχανολόγον, πάλληλον τς ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ποος πέβλεψε καί πιστοποίησε οκοδομικά ργα τν Προγραμμάτων τς ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.

12.Τόν κ. Βασίλειον Μαχαίρα, Λογιστήν καί Οκονομικόν Διευθυντήν τς λληλεγγύης, πάλληλον τς ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ποος λεγχε καί συνυπέγραφε τίς πληρωμές τς ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.

13.Τόν κ. Βασίλειον Πανανάκην, ργολήπτην, ποος κατεσκεύασε τούς πέντε οκίσκους ες τήν εράν Μονήν Πεντέλης.

14.Τόν κ. Κων/νον Κατσαμπέκην, κπρόσωπον μεταφορικς ταιρείας, ποος πραγματοποίησε τίς πλεστες μεταφορές τν φιλανθρωπικν ποστολν τς ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ στό σωτερικό καί στό ξωτερικό.

15.Τόν κ. Γεράσιμον Κονταράκην, ργολήπτην – πιχειρηματίαν.

Γ΄πό τούς ς νω προσκληθέντας, ρνήθηκαν 
νά προσέλθουν ες κρόασιν ο κάτωθι:

1. κ. Δημήτριος Φουρλεμάδης. ποβάλλομεν συνημμένως την πό 23-6-2009 πιστολήν του.

2. κ. Γεωργία Λυμπέρη. ποβάλλομεν συνημμένως τήν πό 16-6- 2009 ΕΞΩΔΙΚΟΝ Δήλωσίν της.

3.Ο Διενεργήσαντες τόν Οκονομικόν καί Διαχειριστικόν λεγχον πιθεωρηταί τς Γενικς κκλησιαστικς Οκονομικς πιθεωρήσεως τς κκλησίας τς λλάδος κ. Θεολόγος Μαρκής καί κ. ωάννης Πέτσος. ποβάλλομεν συνημμένως τήν πό 18-6-2009 κοινήν πρός μς πιστολήν τους.

4. κ. Βασίλειος Μαχαίρας, νευ τέρας δικαιολογίας.

 Δ΄Τν προσελθόντων ο καταθέσεις ερίσκονται ες τά Πρακτικά τν Συνεδριν τς πιτροπς κροάσεων, τά ποα καί συνυποβάλλομεν διά τά καθ’ μς περαιτέρω.

Ε΄Καταλογισμός Εθυνν καί σειρά βαρύτητος ατν.

1. κ. Δημήτριος Φουρλεμάδης. Βαρύνεται προσωπικς καί ξ λοκλήρου διά τήν παρουσιαζομένην οκονομικήν καί διαχειριστικήν καταστασίαν 

α)ς ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ καί 

β)ν θυγατρικν ατς ταιριν:

1).λληλέγγυος ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΠΕ. 

2).ΕΥΡΟΣ ΕΠΕ 

3).Α.Χ.Α.Ν.

Εδικώτερα:
α.Εθύνεται, διά τόν καταλογισμόν πό τό ΥΠΕΞ τν 6.431.751,54 καί 258.708,49 Ερώ ες βάρος τς ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ πό τό Πρόγραμμα τν Κοτόπουλων στό ΙΡΑΚ (καταλογιστικές ποφάσεις Α.Π.Φ. 3210/ΑΣ 699/ 8.1.2008 καί Α.Π.Φ. 3210/ΑΣ 127/12.3.2008 το φυπουργο ξωτερικν), καί διά τούς ξς λόγους :

Πρτον μέν, γιατί τό ποσόν τν 5.600.000 ερώ πού ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ λαβε ς πρώτην δόσιν πό τήν πηρεσίαν Διεθνος ναπτυξιακς Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.) το πουργεου ξωτερικν τήν 3-11-2006 καί κατετέθη ες τόν Λογαριασμό τς ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Τράπεζα Πειραις), τό νέλαβε λόκληρο μετά τρες μέρας τήν 6-11-2006, χωρίς νά φαίνεται πο δαπανήθη.

Λέγεται τι λόκληρον τό ποσόν ατό δόθη ες τόν φοπλιστήν κ. Νικόλαον Φράγκον, πό τόν ποον λίγες μέρες νωρίτερα εχε λάβει σόποσον δάνειον (5.600.000 ερώ), προκειμένου ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ νά πιστρέψη τό ποσόν ατό (τοι 5.300.000 ερώ μέ τό π’ αριθμ. 8735/30.10.2006 διπλότυπον τς Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου καί ποσόν 22.051,37 ερώ ς προϊόν τόκων πί το ποσο τς ς νω χορηγηθείσης προκαταβολς μέ τό π’ αριθμ. 5613/30-6-2006 διπλότυπο εσπράξεως τς Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου) ες τό πουργεον ξωτερικν, τό ποον εχε λάβει νωρίτερα πό τήν Υ.Δ.Α.Σ., ς προκαταβολή διά παρόμοιον Πρόγραμμα, πού πίσης δέν πραγματοποιήθη.

Εθύνεται λοιπόν, γιατί δαπάνησε καί τήν δευτέραν προκαταβολήν, πού λαβε πό τήν Υ.Δ.Α.Σ., διά δαπάνας κτός Προγράμματος, «διά νοίκειες δαπάνες» (δηλ. διά τήν, μεταξύ λλων, ποπληρωμήν δανείου, πού λαβε γιά νά πιστρέψ στό ΥΠ.ΕΞ. προηγούμενη, παρανόμως διατεθεσα, προκαταβολή) μέ συνέπειαν λληλεγγύη κατά τό κρίσιμον χρονικόν σημεον λήξεως τς χρονικς διάρκειας το ναληφθέντος Προγράμματος (26.03.2007) νά μήν χ ες τήν διάθεσίν της τό εσπραχθέν ποσόν ετε διά νά κτελέσ τό Πρόγραμμα «Πάντα τά θνη 4 – κτακτη πισιτιστική Βοήθεια» ΑΝΘ 77–2006 (σέ περίπτωση γκρίσεως πό το ΥΠΕΞ το ατήματός της περί παρατάσεώς του) ετε διά νά πιστρέψ τήν προκαταβολήν πρός τό ΥΠΕΞ. κθεσις Τίκα-Τσομπανάκη ες τήν σελίδα 26 καί ξς ναφέρει ναλυτικς ες ποιούς σκοπούς ξένους (νοίκειες πληρωμές) πρός τό Πρόγραμμα διετέθησαν τά χρήματα ατά.

Δεύτερον, διότι δέν λαβε τά δέοντα δικονομικά μέτρα σκήσεως φέσεως καί ατήσεως ναστολς κτελέσεως κατά τν πράξεων καταλογισμο το νωτέρω ποσο π' ριθμ. πρωτ. Α.Π.Φ. 3210/ΑΣ 699/8.1.2008 καί Α.Π.Φ. 3210/ΑΣ 127/12.3.2008 το φυπουργο ξωτερικν.

Τρίτον,διότι χι μόνον δέν νημέρωσε σχετικς τήν νέαν Διοίκησιν τς ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ διά τόν καταλογισμόν ατόν, λλά ες σχετικήν ρώτησιν τς προσελθούσης ες τά γραφεα τς ταιρείας λληλεγγύη κατά τήν 12.05.2008 πιτροπς Παραλαβς πέκρυψεν τό γεγονός τς κοινοποιήσεως ες τήν ταιρείαν τν νωτέρω καταλογιστικν πράξεων, στε νά πάρξ κίνδυνος κπνεύσεως τν προθεσμιν τν κατ’ ατν νδίκων βοηθημάτων.

β.Εθύνεται, διότι ν παρέλαβε καί λλας Προκαταβολάς κατοντάδων χιλιάδων Ερώ πό τό ΥΠΕΞ διά διάφορα λλα Προγράμματα, δέν ξετελέσθησαν τά ργα, τά δέ χρήματα δέν πεστράφησαν ες τό ΥΠΕΞ οτε ερέθησαν στούς Λογαριασμούς τς ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. δαπανήθησαν διά «νοικείους δαπάνας».

Τέτοια ργα ναφέρονται ες τήν ΕΚΘΕΣΙΝ Τίκα - Τσομπανάκη 
ες τήν σελίδα 42 καί ξς.

γ.Εθύνεται, διότι προέβη ες γοράς λικν ξοφλήσεις τιμολογίων δαπανν ξένων πρός τό ργον καί τούς καταστατικούς σκοπούς τς ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, πως γορά Η/Υ καί δωρεά ατν ες τήν Μητρόπολιν Ν.Σμύρνης καί τήν εράν Σύνοδον τς κκλησίας τς λλάδος ξοφλήσεις τιμολογίων το Διορθοδόξου Κέντρου κ ποσο 146.365,85 Ερώ. Τέτοιες δαπάνες ναφέρονται ες τήν ΕΚΘΕΣΙΝ Τίκα  – Τσομπανάκη είς τήν σελίδα 11 καί ξς.

δ.Εθύνεται, διότι δαπανήθησαν μεγάλα ποσά, νω τν 100.000 ερώ διά ναύλωσιν εροσκάφους διά ταξίδι το ειμνήστου ρχιεπισκόπου Χριστοδούλου ες Κόσοβον, γορά ρχιερατικν γκολπίων, σταυρν καί ποιμαντικν ράβδων, κεριο κκλησιν, μερολογίων, ντύπων βιβλίων κ.λ.π., δηλαδή διά δαπάνας νοικείους μή νταποκρινόμενες ες τά Προγράμματα τς Υ.Δ.Α.Σ. καί ξένας πρός τούς σκοπούς τς ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Τατα διαπιστώνονται ες τήν ΕΚΘΕΣΙΝ Τίκα –Τσομπανάκη, σελίδα 21, 31 καί λλαχο.

ε.Εθύνεται, διότι γόρασε τήν 12-12-2006 371.093 κιλά πουλερικά ξίας 742.186 Ερώ μέ μερομηνία καταναλώσεως ντός 2 μηνν, ν γνώριζε τι λη προσπάθεια εχε δυσκολίες πολλές. Διά τοτο καί τά πουλερικά ερέθησαν ες τά ψυγεα χαλασμένα καί ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ δαπάνησε πί πλέον τς γορς καί ποσόν 100.000 ερώ περίπου διά τήν καταστροφή τους, πλήν το σχετικο θορύβου, πού δημιουργήθηκε ες βάρος ατς καί τς κκλησίας γενικώτερα.

Δυστυχς τό διο συνέβη καί μέ τήν ποστολή 70 τόνων Ζυμαρικν ες τήν Συρία, π’ που πεστράφησαν, διότι ερέθησαν κατάλληλα, τό δέ Τελωνεο Πειραις διέταξε τήν καταστροφή τους, βλ. ΕΚΘΕΣΙΝ Σεβ. Μητρ/του Φιλίππων, σελίς 89.

στ.Εθύνεται, διότι ν ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ λαβε πό τήν εράν Σύνοδον τήν 25-8-2006 ποσόν 155.000 ερώ καί τήν 5-10-2006 ποσόν 190.000 ερώ διά τά θύματα το Λιβάνου, τά ποσά ατά χρησιμοποιήθησαν δι’ λλους σκοπούς. Πρός τοτο μάλιστα λλοιώθησαν καί τά παραστατικά εσπράξεως τν πιταγν.

Δηλαδή διαγράφηκαν ο λέξεις «τν το Λιβάνου» καί «γιά τόν Λίβανο» ντίστοιχα, βλ. ΕΚΘΕΣΙΝ Τίκα –Τσομπανάκη, σελίδα 11 , παρατήρησις 10.

ζ.Εθύνεται, διότι μίσθωσε δύο κίνητα, τό να μάλιστα διά μπορικήν μίσθωσιν 12 χρόνων, χωρίς νά πάρχ νάγκη τν κοικιάσεων ατν διά τήν ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ καί πομένως δαπανήθησαν πό τήν ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ τά ποσά τν νοικίων γιά ξένας πρός ατήν σκοπούς. Τό να ξ ατν χρησιμοποιήθη πό τόν κ. Δρακόπουλον ς γκατάστασιν διά την παροχήν πηρεσιν διαδικτύου (ΙΝΤΕRNET) πρός τήν κκλησίαν τς λλάδος, ν τά νοίκια κατέβαλε ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ.

η.Εθύνεται, διότι γόρασε τά πολυώροφα κίνητα τς ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ τν δν νάφης, γ. Ζώνης 91, γ. Ζώνης 96 καί Λεωνίδου 34, χωρίς λεγχο τς γορς καί χι μόνον πάνω πό τήν ντικειμενικήν τους ξία, λλά κυρίως πάνω καί πό τήν γοραίαν ξίαν τους, πως προκύπτει πό κτιμήσεις πιστοποιημένης ταιρείας κτιμητν.

πί πλέον, ν τινά ξ ατν γοράσθησαν στε νά παραδοθον μέ τό κλειδί, πρίν παραδοθον, δαπανήθησαν κατοντάδες χιλιάδες ερώ διά τήν διαρρύθμισιν καί λοκλήρωσίν τους. Τατα διαπιστώνονται ες τήν ΕΚΘΕΣΙΝ Σεβ. Μητρ/του Φιλίππων σελίδα 60 καί ξς καί ες τήν ΕΚΘΕΣΙΝ Τίκα - Τσομπανάκη  σελίδα 14 καί ξς.

θ.Εθύνεται, διότι ν ρανος διά τά θύματα το Τσουνάμι πέφερε τό ποσόν τν 1.663.900,63 ερώ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ παρέδωκεν ες τό πουργεον ξωτερικν ποσόν 1.355.000 ερώ καί δέν φαίνεται τί γινε τό πόλοιπον 308.000 ερώ, βλ. ΕΚΘΕΣΙΝ Σεβ. Μητρ/του Φιλίππων, σελίδα 85.

ι΄.Εθύνεται, διότι δωσε τήν ντολήν κατασκευς ες νάδοχον διά τούς πέντε οκίσκους τς Πεντέλης χωρίς οκοδομικήν δειαν πό τς ρμοδίας ρχς (Ναοδομίας), χωρίς δειαν τς ρχαιολογικς πηρεσίας, χωρίς Σύμβασιν καί χωρίς δημοπρασίαν καί διαφανες διαδικασίες, λλά καί χωρίς νά φαίνεται πηγή τς χρηματοδοτήσεως, βλ. ΕΚΘΕΣΙΝ Σεβ. Μητρ/του Φιλίππων, σελίδα 96.

ια΄.Εθύνεται, διά πάσας τάς τασθαλίας τς Μονοπροσώπου ΕΠΕ λληλέγγυος ΠΟΛΙΤΗΣ, ς ΕΚΘΕΣΙΣ το ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ρκωτο λεγκτο - Λογιστο.

ιβ΄.Εθύνεται διά τά χρέη νω τν 6.000.000 ερώ πρός διαφόρους τρίτους (ργολάβους, προμηθευτάς, μπόρους κ.λ.π.), πού φησε ες τήν ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ τήν 13-5-2008, ταν πηλλάγη τν καθηκόντων του.

ιγ΄.Εθύνεται διά τήν ντιδεοντολικήν καί παξιωτικήν συμπεριφοράν του ναντι το νέου Δ.Σ. τς ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.

ιδ΄.Τέλος σημειοται μετ’ μφάσεως ντιδεοντολογική καί παξιωτική συμπεριφορά του πρός τήν πιτροπήν κροάσεως καί ως σήμερον σιωπή του πί τς ουσίας πάντων τν θεμάτων διαχειρίσεως τς λληλεγγύης (μή προσέλευσις πρός παράδοσιν παραλαβήν κατά τήν συμφωνηθεσαν μέραν, μή προσέλευσις πρός τήν πιτροπήν καί ντί παροχς ξηγήσεων διατύπωσις μομφν κατ’ ατς).

2.Ο πιθεωρηταί τς Γενικς κκλησιαστικς Οκονομικς πιθεωρήσεως τς κκλησίας τς λλάδος κ. Θεολόγος Μαρκής καί ωάννης Πέτσος καί Προϊστάμενος τς Γενικς κκλησιαστικς Οκονομικς πιθεωρήσεως τς κκλησίας τς λλάδος κ. Εάγγελος Μάρης.

Εθύνονται βαρέως καί κατ’ ξακολούθησιν, διότι ν ς εδικοί καί πεπειραμένοι Οκονομικοί πιθεωρηταί μετά πό τόν δημιουργηθέντα δημοσιογραφικόν θόρυβον καί τάς σχετικάς συζητήσεις ες τήν Διαρκ εράν Σύνοδον, μετά δέ καί τό σχετικόν ατημα το μακαριστο ρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, λαβαν ντολήν νά διενεργήσουν οκονομικόν καί διαχειριστικόν λεγχον ες τήν ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ διά νά διαπιστώσουν τήν πραγματικότητα τς οκονομικς καταστάσεως τς ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ατοί διενήργησαν μέν τοτον πό 7 ως 11 Μαου 2007, λλ’ χι διά νά φανερώσουν τήν λήθεια, λλά διά νά δικαιολογήσουν τά δικαιολόγητα. Διά τοτο τούς καταλογίζεται χι μόνον σύγγνωστη μέλεια, λλά καί δόλος.

Τοτο στηρίζεται στά ξς γεγονότα.
α.ν λεγχος διετάχθη μετά πό τόν θόρυβον«γιά τά λλοιωμένα πουλερικά» καί ες τήν πολυσέλιδη πό 1-6-2007 ΕΚΘΕΣΙΝ των μιλον διά μακρν (πό τήν σελίδα 14 μέχρι τήν σελίδα 23) καί διαβεβαιον τι:

Ι.«διερεύνησαν τό θέμα κατά ξαντλητικό τρόπο» καί τι:

ΙΙ.«πό τήν κατά τήν 3/11/2006 επραχθεσα προκαταβολή τν 5.600.000 ερώ, πού εχαν κατατεθε στόν παρά τ Τραπέζ Πειραις τηρούμενον λογαριασμόν τς Μ.Κ.Ο. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ χει κταμιευθε τό ποσό τν 742.186 ερώ ( σόποσον τς ξίας τν παραληφθέντων 371.093 κιλν πρός 2 ερώ τό κιλό), τό ποον πληρώθηκε στόν Σ.Π.Ε.Ε., ν τό πόλοιπο ξακολουθε νά βρίσκεται κατατεθειμένο στήν Τράπεζα ντόκως» (κθεσίς των , σελίς 23),

Στήν πραγματικότητα οτε ξαντλητικός λεγχος γινε οτε λήθεια τν πραγμάτων τς ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ποτυποται ες τό Πόρισμα, διότι: Προκαταβολή τν 5.600.000 ευρώ κατετέθη μέν ες τόν Λογαριασμόν τς ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ες τήν Τράπεζα Πειραις τήν 3-11-2006, λλά μετά τρες μέρας τήν 6-11-2006 νελήφθη λόκληρον τό ποσόν. 

ρα διαβεβαίωσίς τους τήν 1-6-2007 τι «τό πόλοιπο (δηλαδή 4.857.814 ερώ) ξακολουθε νά βρίσκεται κατατεθειμένο ες τήν Τράπεζα ντόκως», δέν εναι ληθής. Διά τοτο, μετά τόν θάνατον το μακαριστο ρχιεπισκόπου Χριστοδούλου καί τήν κλογήν το νέου ρχιεπισκόπου καί τόν κ νέου θόρυβον, μετά ννέα μνας, ασθάνονται νήσυχοι καί πανέρχονται οκοθεν μέ τό π’ ριθμ. Πρωτ. 137/13-3-2008 γγραφόν τους πρός τήν ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ καί:

«Ατονται κριβες συμπληρωματικαί Πληροφορίαι σχετικαί μέ τό τς 11/5/2007 χρηματικό πόλοιπο το λογαριασμο ψεως ριθμ. 5054-018129-57 παρά τ Τραπέζ Πειραις τς εσπραχθείσης προκαταβολς τήν 3/11/2006 ποσο ερώ 5.600.000 γιά τήν προμήθεια πουλερικν». ρα μολογον ο διοι, τι σα σχετικά γράφονται ες τήν πό 1-6-2007 κθεσίν τους διά τήν προκαταβολή δέν στηρίχθηκαν σέ ντικειμενική ρευνα καί δέν νταπεκρίνοντο στήν πραγματικότητα.

Παρά τατα, στω καί ργά, μετά τό π’ ριθμ. Πρωτ. 137/13-3-2008 γγραφόν τους πρός τήν ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, πρεπε ο διοι νά ζητήσουν πό τήν Τράπεζα τό πόλοιπον καί νά συντάξουν νέαν συμπληρωματικήν κθεσιν διά τό γεγονός τοτο, στε νά χ ποτυπωθ πραγματικότητα. Δέν τό πραξαν οτε τότε. Διά τοτο χουν μεγίστην εθύνην.

β.Δέν ρεύνησαν ες τήν περίπτωσιν τν «σάπιων πουλερικν» τό γιατί λλοιώθησαν, φο σαν στά ψυγεα, ποιός το πεύθυνος ατς τς πωλείας τν 742.186 ερώ τς γορς, λλά καί τν ξόδων τν ψυγείων καί το μεταφορέα Κατσαμπέκη, καθώς και τς δαπάνης 100.000 ερώ περίπου διά τήν καταστροφήν τν λλοιωθέντων πουλερικν.

γ.Ες τήν κθεσίν τους ναληθς λέγουν, τι τό ποσόν τς Προκαταβολς χει κατατεθε ες τήν Τράπεζα Πειραις «ντόκως», πως κριβς ζητάει τό πουργεον ξωτερικν τήν πιστροφή του. μως τό ποσόν τοτο δέν φερε τόκους καί δέν περιλθαν τόκοι ς σοδον ες τήν ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ. ρα τό γραφόμενον ες τήν κθεσίν τους τι τό ποσόν κατετέθη ντόκως, εναι χι μόνον ναληθές λλά καί παραπλανητικόν...

δ.Βαρεαν εθύνην πίσης χουν, διότι δέν νέγραψαν τό παράδεκτον καί παράνομον γεγονός, τι τά χρήματα τν διαφόρων Προγραμμάτων το ΥΠΕΞ χρησιμοποιήθησαν δι’ «νοικείους δαπάνας».
  
ε.Πολύ περίεργα εναι καί τά πορίσματα τς κθέσεώς των διά τά κοτόπουλα, σελίδα 22 καί ξς. Φανερώνουν προσπάθεια δικαιολογήσεως το πευθύνου καί χι ποκαλύψεως τς ληθείας. Γράφουν: «πως πληροφορηθήκαμε, χωρίς μως νά πάρχει γγραφη πιβεβαίωση, Πρόεδρος το Σ.Π.Ε.Ε. κ. Δ. Λειβαδίτης πρός τόν ποον λληλεγγύη διατύπωσε ντονες διαμαρτυρίες, γιά τό τι τά πουλερικά βρέθηκαν λλοιωμένα, συμφώνησε νά ντικατασταθ λλοιωμένη ποσότητα το προϊόντος χωρίς καμία πιβάρυνση».

Καί ν τοτο, δηλαδή ντικατάστασις τν λλοιωμένων πουλερικν, οδέποτε πραγματοποιήθηκε, ο ς νω λεγκταί δέν σθάνθησαν τήν νάγκην νά ρευνήσουν τό θέμα καί νά ποδώσουν εθύνες. Στό διο κλμα τς συγκαλύψεως τν εθυνν καί παραπλανήσεως τν πευθύνων ργάνων τς κκλησίας, κινεται καί ια΄ σημείωσις ατν (κθεσίς των σελίδα 23). Γράφουν λοιπόν ες τήν κθεσίν των :

«ια).Σήμερα (δηλαδή 1-6-2007) τό θέμα τς κτελέσεως μή το προγράμματος περί το ποίου πό 27-9-06 Σύμβαση μεταξύ Υ.Δ.Α.Σ. καί Μ.Κ.Ο. λληλεγγύη βρίσκεται στό κόλουθο σημεο: χουν ποβληθε πό τς λληλεγγύης στήν Υ.Δ.Α.Σ. τρες προσφορές μεταφορικν ταιρειν καθώς καί χρονοδιάγραμμα λοποίησης το προγράμματος καί ναμένεται γκρισή της γιά λοποίηση το προγράμματος».

μως λίγο παραπάνω (ες τήν σελίδα 21 τς κθέσεώς τους) 
ο διοι λεγκτές ναγράφουν :

«η). Υ.Δ.Α.Σ. μέ γγραφό της πό μερομηνία 20-4-2007, νημερώνει τήν ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ «… νά μήν προβετε σέ καμία νέργεια στό πλαίσιο το προγράμματος ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΘΝΗ IV καί ατιολογε τήν πόφαση (ντολή) ατή «… δεδομένου τι χει κπνεύσει διάρκεια κτέλεσης το ν λόγω προγράμματος καί Υ.Δ.Α.Σ. δέν χει λοκληρώσει τήν ξιολόγηση το ατήματος σας γιά χρονική παράταση τς σχετικς συμβάσεως, λλείψει ποστολς κ μέρους σας τν ατηθέντων στοιχείων».

Τό στοιχεο πού δέν χει ποσταλε, πως ναφέρεται στό γγραφο ατό Α.Π. 7010/ΑΣ/221/20-4-07 εναι τό ναλυτικό χρονοδιάγραμμα κτελέσεως προγράμματος καί τονίζεται «… πως λλωστε σς χει δη πισημανθε μέ τό π’ ριθμ. 1012/693/13-4-07 γγραφό μας».

θ).Μέ τό 9147/23-4-07 γγραφό της λληλεγγύη νημερώνει τήν Υ.Δ.Α.Σ. τι κύρωσε τήν προγραμματιζόμενη ποστολή – σέ κτέλεση τς προαναφερθείσης ντολς της – καί τι εναι «… σέ ναμονή δηγιν σας, γιά περαιτέρω νέργειές μας ς πρός τήν λοποίηση το προγράμματος…».

Καί γεννται τό ρώτημα :Πς λησμόνησαν ατά ο λεγκτές τήν 1-6-2007 ;

Καί φο τατα συνέβησαν, πς καταλήγουν ες τό συμπέρασμα τι :

«ιβ).πό τήν κατά ξαντλητικό τρόπο διερεύνηση το θέματος δέν διαπιστώνεται κανενός εδους λιγωρία ναβλητικότητα. Τόσο τά ρμόδια ργανα τς Υ.Δ.Α.Σ., σο καί κενα τς Μ.Κ.Ο. λληλεγγύη κατέβαλαν καί καταβάλλουν τήν παιτούμενη προσπάθεια γιά νά χθ ες ασιον πέρας τό δυσχερές ατό γχείρημα πού μως ξαρτται πό τρίτους ξωγενες παράγοντες καί δυσκολεύεται, κόμη περισσότερο πό τήν τραγική κατάσταση πού λοι μας γνωρίζουμε τι πικρατε στήν χώρα ποδοχς τς κτακτης ατς πισιτιστικς βοήθειας.

Ο πάντες ντιλαμβάνονται τι ναληφθεσα ατή ποχρέωση πό τς ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ λλά καί ο οκνες προσπάθειες» (κθεσίς τους , σελίς 23). μως διά τήν νάληψιν το ποσο τς Προκαταβολς τν 5.600.000 τρες μέρας μετά τήν παραλαβήν, διά τήν μή παρξιν τόκων, διά τήν λλοίωσιν τν πουλερικν, διά διαπάνας κατομμυρίων ερώ ες «νοικείους δαπάνας» καί τόσα λλα οδείς λόγος. Ατή χαρακτήριστη συμπεριφορά τν Εδικν λεγκτν εναι πράγματι ξιοπερίεργος ! !

στ΄.Ο ναφερόμενοι δύο πιθεωρηταί δέν εθύνονται τά μέγιστα μόνον διά τά ς νω δικά τους δικήματα, λλά καί διά πάσας τάς ποινικάς, διαχειριστικάς καί δημοσιονομικάς παραβάσεις τν τότε πευθύνων τς ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, φο οσιαστικς προσπάθησαν νά τάς συγκαλύψουν.

ζ.κόμη εθύνονται καί διά τίς μετά τόν λεγχόν τους καταστασίας, φο ν πεκάλυπταν τάς πάρχουσας παρανομίας, ο ρμόδιοι τς κκλησίας θά λάμβαναν τά μέτρα τους διά τήν ες τό ξς προστασίαν το δημοσίου χρήματος καί τς κκλησιαστικς περιουσίας.

η.Τέλος τό νσυνείδητον τς εθύνης τν δύο τούτων λεγκτν διαφαίνεται πό τήν μή προσέλευσιν ατν ες κρόασιν καί πό τήν πό 18-6-2009 γγραφον διαβεβαίωσίν τους τι «… ποβάλλαμε τήν σχετικήν π’ ριθμ. 279/1-6-2007 κθεσί μας τό περιεχόμενο τς ποίας πιβεβαιώνουμε καί αθις».

Σημειομε καί τοτο τό περίεργον. ν ες τήν ς νω πό 18-6-2009 πιστολήν τους πρός τήν πιτροπήν κροάσεων ναφέρουν ς ατιολογικόν τς μή προσελεύσεώς τους ες τήν πιτροπήν «…τι διαμένοντες μετά τν οκογενειν μας ες Θεσσαλονίκη καί χοντες πό καιρό προγραμματίσει τίς οκογενειακές μας διακοπές δέν χουμε τήν εχέρεια μεταβάσεώς μας τώρα ες θήνας», πρός τήν πιτροπήν κροάσεως πιστολή τους χει συνταχθ ες τήν θήνα καί φέρει ριθμόν Πρωτοκόλλου 161 τς πηρεσίας τς κκλησίας ! !

Δυον θάτερον. σαν ες τήν Θεσσαλονίκην καί δέν νταποκρίνεται ες τήν λήθεια τό ναγραφόμενον ες τήν πιστολήν τους ΑΘΗΝΑ 18-6-2009, σαν ες τήν θήνα καί δέν εναι ληθής σχυρισμός τους τι ερίσκονται ες Θεσσαλονίκην καί δέν δύνανται νά προσέλθουν ες κρόασιν. 

κρίσις καί τούτου φίεται ες τος ρμοδίους.ς πρός δέ τόν Προϊστάμενον τς Γενικς κκλησιαστικς Οκονομικς πιθεωρήσεως τς κκλησίας τς λλάδος κ. Εάγγελον Μάρην σημειοται τι τό ς άνω νακριβές, παραπλανητικόν καί πιζήμιον διά τήν κκλησιαστικήν διαχείρισιν τς ταιρείας λληλεγγύη πόρισμα πέβαλε διος υοθετν τοτο καί παρέχων μάλιστα καί διευκρινίσεις π’ αυτο διά το π' ριθμ. πρωτ. 283/3.6.2007 γγράφου του πρός τόν μακαριστόν Αρχιεπίσκοπον θηνν κυρόν Χριστόδουλον, συντείνων ναμφιβόλως ες τήν υποστήριξιν τς βασιμότητος το ν λόγ ψευδος πορίσματος.

Κατά τό ρθρον 3 εδαφ. τελευταον το Κανονισμο 163/2004 τς κκλησίας τς λλάδος προβλέπεται τι : «Διά τούς κτάκτους λέγχους τν λοιπν κκλησιαστικν Διαχειρίσεων τό πόρισμα το κτάκτου λέγχου ποβάλλεται ες τόν Προϊστάμενον τς Διευθύνσεως, ποος μετά τν ναγκαίων διευκρινίσεων ατο, ποβάλλει τοτο ες τό ατσαν τόν λεγχον κκλησιαστικόν νομικόν πρόσωπον, τόν Μακαριώτατον καί τήν Δ.Ι.Σ, διά δέ τήν Τακτικήν πιθεώρησιν φαρμόζεται τό ρθρον 17 του Καν. 158/2003.».

Κατά δέ τό ρθρον 10 εδαφ. τελευταον το ιδίου Κανονισμο ρίζεται τι:  « ποπτεία καί λεγχος τν τμημάτων νήκει ες τόν προϊστάμενον τς Διευθύνσεως τς κκλησιαστικς Οκονομικς πιθεωρήσεως.». Τοτο παρέπεται τι Προϊστάμενος χει τήν πηρεσιακήν ποχρέωσιν πρός σκησιν λέγχου πί τν κθέσεων, τάς ποίας συντάσσουν ο φίστάμενοι του πρίν τάς ποβάλλει πρός τούς κατ’ ρθρον 3 παραλπτας.

Διά το π' ριθμ. πρωτ. 283/3.6.2007 γγράφου του (κ σελίδων 8) Προϊστάμενος τς Γενικς κκλησιαστικς Οκονομικς πιθεωρήσεως τς κκλησίας τς λλάδος κ. Εάγγελος Μάρης ποστηρίζει πρός τόν μακαριστόν ρχιεπίσκοπον θηνν κυρόν Χριστόδουλον τήν κρίβειαν καί νομιμότητα το νωτέρω ψευδος πορίσματος τν φισταμένων του λεγκτν καί καταφεύγει ες κφράσεις παινετικάς καί παραπλανητικάς διά τήν διαχειριστικήν νομιμότητα καί κατάστασιν τς λληλεγγύης :

Α.ναφέρων τι : «…πό τήν στορηθεσα διαδικασία προκύπτει τι τηρονται ο όροι καί ο προϋποθέσεις διαφάνειας καί νομιμότητος, πού προσιδιάζουν σέ κάθε σύννομα, λειτουργοσα διαχείριση» (βλ. σελ. 3 γγράφου π' ριθμ. πρωτ. 283/3.6.2007),

Β.προσθέτων δέ εδικς ς πρός τά Προγράμματα «Πάντα τά θνη 4, 5, 6» (ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΘΝΗ 5κτακτη πισιτιστική βοήθεια στήν ρυθραία» Σύμβασις ΑΝΘ 114-2004, «ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΘΝΗ 4 - κτακτη πισιτιστική βοήθεια στή Ζιμπάμπουε» Σύμβασις ΑΝΘ 115-2005 καί «ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΘΝΗ 6 - κτακτη πισιτιστική βοήθεια στό Μαλάουι, Σύμβασις ΑΝΘ 116/2005) τι: «πό τήν διερεύνηση το θέματος δέν διαπιστώνεται κανενός εδους λιγωρία ναβλητικότητα.

Τόσο τά ρμόδια ργανα τς Υ.Δ.Α.Σ., σο καί κενα τς Μ.Κ.Ο. λληλεγγύη κατέβαλαν καί καταβάλλουν τήν παιτούμενη προσπάθεια γιά νά χθ ες ασιο πέρας τό δυσχερές ατό γχείρημα πού μως ξαρτται πό τρίτους ξωγενες παράγοντες καί δυσκολεύεται, κόμη περισσότερο πό τήν τραγική κατάσταση πού λοι μας γνωρίζουμε τι πικρατε στή χώρα ποδοχς τς κτακτης ατς πισιτιστικς βοήθειας.

Ο πντες ντιλαμβάνονται τι ναληφθεσα ατή ποχρέωση, 
πό τς ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ λλά καί ο οκνες προσπάθειες χουν ς σκοπό :

α).Νά βοηθήσουν καί τήν χειμασθεσα συμπαθ τάξη τν πτηνοτρόφων λόγ τν διαδόσεων τότε περί το υο τς γρίππης

β).Νά συνδράμουν λαούς πού χουν νάγκες καί νά ναδείξουν τό νθρωπιστικό καί φιλανθρωπικό πρόσωπο τς χώρας μας» (σελ. 6 γγράφου).

Χωρίς νά χει καμία πρός τοτο ννομον ποχρέωσιν ν λόγ Προϊστάμενος ναλαμβάνει ρόλον περασπιστο το γεγονότος τς μή λοκληρώσεως τν ν λόγ Προγραμμάτων, ντί νά σχοληθ μέ τό ντικείμενον τς ρμοδιότητός του, τόν λεγχον νομιμότητος πί τν κταμιεύσεων καί νά διαπιστώσ τι ο προκαταβολές εχαν παρανόμως διατεθ διά «νοικείους δαπάνας» πρό τς λήξεως τν Προγραμμάτων, διά τάς ποίας συνεπς δέν κάνουν ποιαδήποτε ναφοράν πρός τόν ντολέα τους μακαριστόν ρχιεπίσκοπον θηνν οτε ο λεγκταί – φιστάμενοι του οτε διος.

διαιτέραν ντύπωσιν προκαλε ες τήν πιτροπήν τό γεγονός τι κ. Εάγγελος Μάρης διά το νωτέρω (μερομηνίας 3.6.2007) γγράφου του μιλε περί τς δυνατότητας κτελέσεως τν Προγραμμάτων ες νεστωτικόν χρόνον («Τόσο τά ρμόδια ργανα τς Υ.Δ.Α.Σ., σο καί κενα τς Μ.Κ.Ο. λληλεγγύη κατέβαλαν καί καταβάλλουν… τό δυσχερές ατό  γχείρημα πού μως ξαρτται πό τρίτους ξωγενες παράγοντες καί δυσκολεύεται… ναληφθεσα ατή ποχρέωση, πό τς ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ λλά καί ο οκνες προσπάθειες χουν ς σκοπό…»).  

ναρωτιέται ναγνώστης το φακέλλου τν Προγραμμάτων εὐλόγως, κ. Προϊστάμενος περί ποίων συνεχιζομένων κατά τόν χρόνον συντάξεως το γγράφου (3.6.2007) όκνων προσπαθειν διαβεβαιο τόν μακαριστόν ρχιεπίσκοπον, φ’ ς στιγμς χρονική διάρκεια τν Προγραμμάτων εχε λήξει κατ’ ατησιν τς λληλεγγύης (πό 14.9.2006) σχεδόν να τος νωρίτερα (μετά τήν θετικήν πί το ατήματος π’ αριθμ. πρωτ. Α.Π. 1012/6162/25.9.2006 πόφασιν το πουργείου ξωτερικν);

Τά παραπάνω συνέπονται τι ο νωτέρω λεγκταί καί Προϊστάμενος τους ν πλήρει συνεργασί συνήργησαν πρός συγκάλυψιν το προκληθέντος λλείμματος κ παρανόμων πληρωμν καί τν ντεθεν διαχειριστικν προβλημάτων καί μεθοδεύσεων (δανειοδότησις πρός πιστροφήν τς προκαταβολς στο ΥΠΕΞ καί κ νέου λψις προκαταβολς πό τό ΥΠΕΞ πρός πιστροφήν το δανείου) τς ταιρείας ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ κατά τρόπον νσυνείδητον καί μπρόθετον.

3. κ. Γεωργία Λυμπέρη
χει εθύνη διά τάς γκρίσεις «νοικείων πληρωμν» τς ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, δηλαδή διά δαπάνας ξένας πρός τούς σκοπούς καί τήν ποστολήν ατς, καθώς καί διά δαπάνας ξένας πρός τά Προγράμματα τν χορηγουμένων Προκαταβολν πό τό πουργεον ξωτερικν.

Καί εθύνη τς κ. Λυμπέρη εναι τι μεγαλυτέρα, διότι πρξε πίτροπος το λεγκτικο Συνεδρίου καί το διαπεπιστευμένη ες τό πουργεον ξωτερικν,πότε γνώριζε καλς τήν σχετικήν Νομοθεσίαν καί τήν πρακτικήν το τρόπου διαχειρίσεως τν κονδυλίων ατν καί πομένως ο χειρισμοί της εναι δικαιολόγητοι.  

κ τν πογραφν της ες τά πινάκια τν πιταγν, τάς ποες διακινοσε ταιρεία καί το σχύοντος καί νηρτημένου ες τήν στοσελίδα τς ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ργανογράμματος τς ταιρείας λληλεγγύη ως τόν Μάιο 2008 προκύπτει τι: εἶχε, μεταξύ λλων, ναλάβει καθήκοντα Διευθύντριας σωτερικο λέγχου, δηλαδή σκοσε καθήκοντα παρόμοια πρός αυτά πού εχε πρό τς συνταξιοδοτήσεώς της, καί ταν υπεύθυνη στε νά διενεργε λεγχον νομιμότητας φ’ λων τν δικαιολογητικν, τά ποα συνόδευαν κάθε παραστατικόν κταμιεύσεως χρημάτων (λ.χ. πιταγή). 

πομένως ο παράνομες κταμιεύσεις χρηματικν ποσν (προελεύσεως Προγραμμάτων ΥΠΕΞ) γίνονταν κατόπιν δείας τς δίας, ποία διά τς πογραφς της ες τά πινάκια, τά ποα συνόδευαν τίς πιταγές, νέκρινε τό νόμιμον τς κταμιεύσεως ποσν κ τν λογαριασμν τς ταιρείας. φ’ τέρου παρ’ τι ταν πιφορτισμένη μέ τά νωτέρω καθήκοντα μφανιζόταν καί ς κπροσωποσα τήν ταιρεία πρός τρίτους πογράφουσα τήν σχετικήν λληλογραφίαν (ς λ.χ. γιά τήν δωρεάν χρηματικο ποσο κ το δρύματος Στ. Νιάρχου).

4. κ. Πολυχρόνης Τσιανάκας.
Εθύνεται δι’ σας διαχειριστικάς καί οκονομικάς τασθαλίας διαπιστο ΕΚΘΕΣΙΣ το ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ το ρκωτο λεγκτο Λογιστο διά τήν ταιρείαν λληλέγγυος ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΠΕ μέ τό λαφρυντικόν τι δέν εχε οανδήποτε διοικητικήν καί πιχειρηματικήν μπειρίαν ες τήν διαχείρισιν μπορικς ταιρείας, συμφώνως πρός σα δήλωσεν κατά τήν ξέτασιν του νώπιον τς πιτροπς κροάσεως.
  
5. κ. Βασίλειος Μαχαίρας.
Εθύνεται δι’ σας «νοικείους δαπάνας» τς ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ γιναν καί μέ τήν δικήν του πογραφή. ρκετές κ τν παρανόμων κταμιεύσεων χρηματικν ποσν (προελεύσεως Προγραμμάτων ΥΠΕΞ) γίνονταν κατόπιν δείας καί τς Γ. Λυμπέρη καί το δίου, ς οκονομικο διευθυντο πρός γκρισιν τς νομιμότητας τς κταμιεύσεως ποσν κ τν λογαριασμν τς ταιρείας.

6. κ. λέκτρα Σακκέτα.
Εθύνεται δι’ σας δαπάνας γιναν μέ τίς δικές της πιστοποιήσεις κτελεσθεισν ργασιν σέ ργα τς ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, χωρίς νά κάν πιτοπίως πισκέψεις, ς στήν Κομοτηνήν, τήν ορδανίαν κ.λ.π. μέ ποτέλεσμα νά πιστοποιονται νακριβς ργασίες.

7. κ. Βασίλειος Πανανάκης.
Εθύνεται κατά τήν πολεοδομικήν νομοθεσίαν διά τήν κατασκευήν τν πέντε οκίσκων ες τήν Πεντέλην χωρίς νά πάρχουν οκοδομικές δειες τς Ναοδομίας καί γκρισις τς ρχαιολογικς πηρεσίας, μέ τό λαφρυντικόν τι μπιστεύτηκε ες τάς διαβεβαιώσεις τν ρμοδίων κκλησιαστικν προσώπων τς . Μονς καί τς ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Ες περίπτωσιν δέ πού ποδειχθε τι τά χρήματα, πού εσέπραξε νευ διαγωνισμο νήκαν ες τήν περιουσίαν Ν.Π.Δ.Δ. πέχει καί δημοσιονομικήν εθύνην διά τό προκληθέν λλειμμα.

8.Ο Θεοφιλέστατος πίσκοπος Θερμοπυλν κ. ωάννης 
καί Σεβ. Μητροπολίτης Βελεστίνου κ. Δαμασκηνός.
χουν θικήν εθύνην, πρτος ς Πρόεδρος πό τς δρύσεως τς ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ καί δεύτερος ς ντιπρόεδρος το Δ.Σ. ατς πό τς μεταβολς το Καταστατικο τς ταιρείας κατά τήν 27.9.2004, λλά εθύνη τους ατή μειοται κ το γεγονότος τι μακαριστός ρχιεπίσκοπος θηνν, πού το Πρόεδρος ες τά συλλογικά ργανα διοικήσεως καί τν δύο ταίρων τς ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ς Πρόεδρος κατά νόμον το Μητροπολιτικο Συμβουλίου τς ερς ρχιεπισκοπς θηνν καί το Δ.Σ. το Διορθοδόξου Κέντρου), δωσε ντολή, στε κατά τό ρθρον 6 το νέου Καταστατικο τς ταιρείας πασαι α ξουσίαι το Δ.Σ. νά περιέλθουν ες τόν Δημήτριον Φουρλεμάδην, γεγονός τό ποον στέρησε ες τά ν λόγ μέλη το Δ.Σ. τήν τυπικήν, πέραν τς οσιαστικς, δυνατότητα ναμείξεως, λέγχου καί γνώσεως τν ταιρικν πραγμάτων τς «λληλεγγύης», χουν δέ καί τό λαφρυντικόν τν μέσως φισταμένων το ειμνήστου ρχιεπισκόπου κυρο Χριστοδούλου, πού ς Κληρικοί δέν το εκολον νά ναντιωθον ες τήν κατά τά ς άνω κπεφρασμένην θέλησίν του.

9.Πρέπει νά ναζητηθον τυχόν εθύνες το διοκτήτου τν Ψυγείων (ΑΛΑΣΚΑ), που ερέθησαν «λλοιωμένα τά κοτόπουλα». Καί

10.Τέλος δέον νά ναζητηθον εθύνες καί πό τόν μεταφορέα κ. Κων/νον Κατσαμπέκην διά «τά σάπια κοτόπουλα» καί διά τυχόν μή νόμιμον εσπραξιν κ τς ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ χρηματικν ποσν (εσπραχθεσα ποινική ρήτρα διά μή νατεθεσας τελικς συμβάσεις μεταφορν πό Προγράμματα, τά ποία ταν ξ ρχς, κατά τόν χρόνον συνάψεως τς συμβάσεως μεταφορς, δύνατον νά κτελεσθον).

ΑΘΗΝΑ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009

Ο ΗΛΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΣ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΛΙΓΚΑΣ, ΜΕΛΟΣ
  
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ, ΜΕΛΟΣ
  
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΕΛΟΣ

 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ - ΜΕΛΟΣ

 


Δεν υπάρχουν σχόλια: