09 Αυγούστου, 2017

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

 
Αξιον εστίν ως αληθώς 
μακαρίζειν Σε την Θεοτόκον, 
την αειμακάριστον και παναμώμητον 
και μητέρα του Θεού ημών. 
Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ, 
και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφίμ, 
την αδιαφθόρως, Θεόν Λόγον τεκούσαν, 
την όντως Θεοτόκον, Σε μεγαλύνομεν.

Δημοσίευση σχολίου