01 Αυγούστου, 2017

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

 
Τη Θεοτόκω εκτενώς νυν προσδράμωμεν, 
αμαρτωλοί καί ταπεινοί, και προσπέσωμεν 
εν μετανοία, κράζοντες εκ βάθους ψυχής, 
Δέσποινα, βοήθησον εφ’ ημίν σπλαγχνισθείσα,
 σπεύσον, απολλύμεθα  υπό πλήθους πταισμάτων, 
μη αποστρέψης σους δούλους κενούς,
σε γαρ και μόνην ελπίδα κεκτήμεθα.

Δημοσίευση σχολίου