16 Μαρτίου, 2017

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΠΕΡΙ «ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ»

 

Οι λίγοι ανα­λυ­τές που προ­σπά­θη­σαν να δώ­σουν εξή­γη­ση συμ­φω­νούν ότι οι κι­νή­σεις Ερ­ντο­γάν γί­νο­νται από αδυ­να­μία και για εσω­τε­ρι­κή κα­τα­νά­λω­ση, ωστό­σο τον τόνο έδω­σαν μια σειρά από άρθρα από όλο το πο­λι­τι­κό φάσμα, σχε­δόν copypaste, που κά­να­νε λόγο για «τουρ­κι­κές προ­κλή­σεις», πα­ρό­τρυ­ναν για «δυ­να­μι­κή απά­ντη­ση» τους Κο­τζιά-Καμ­μέ­νο κ.ο.κ. 

Το λυ­πη­ρό είναι ότι σε αυτή τη συ­ζή­τη­ση μπήκε και η Αρι­στε­ρά, κατά συ­ντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία όχι για να ανα­λά­βει το δύ­σκο­λο έργο να σπά­σει την εθνι­κή ενό­τη­τα, όχι για να μι­λή­σει για την ανά­γκη ει­ρή­νης «πάση θυσία» , όχι για να εξη­γή­σει ότι η εξω­τε­ρι­κή πο­λι­τι­κή είναι συ­νέ­χεια της εσω­τε­ρι­κής πο­λι­τι­κής, όχι για  να αντι­πα­λέ­ψει την κυ­ρί­αρ­χη ιδε­ο­λο­γία, αλλά για να υπο­κλι­θεί στον εθνι­κό πα­ρο­ξυ­σμό.

Οι τουρ­κι­κές προ­κλή­σεις είναι ανα­ντί­στοι­χες του πα­ρο­ξυ­σμού που προ­κλή­θη­κε. Μια προ­σέγ­γι­ση ενός τουρ­κι­κού σκά­φους στις ακα­τοί­κη­τες βρα­χο­νη­σί­δες των Ιμίων, μια δή­λω­ση για την Ψέ­ρι­μο, μια προ­σέγ­γι­ση άλλου σκά­φους στο Φαρ­μα­κο­νή­σι (για 15 λεπτά και απο­χώ­ρη­ση μετά τις ελ­λη­νι­κές προει­δο­ποι­ή­σεις), μια δή­λω­ση για ωκε­α­νο­γρα­φι­κές και σει­σμο­γρα­φι­κές έρευ­νες ρου­τί­νας (όπως θα δούμε πα­ρα­κά­τω) στο Αι­γαίο. 

Ή ότι ο υπ.Εξ. της Τουρ­κί­ας χα­ρα­κτή­ρι­σε ως ρα­τσι­στή τον γνω­στό Κα­μέ­νο. Τα ίδια σκάφη και οι ίδιες τουρ­κι­κές επι­χει­ρή­σεις φαί­νε­ται να επα­να­λαμ­βά­νο­νται τα­κτι­κά όλα τα προη­γού­με­να χρό­νια. Κι όμως οι αντι­δρά­σεις και δη­λώ­σεις αστι­κών, αλλά και αρι­στε­ρών, μέσων/κομ­μά­των συ­νε­χί­ζουν να πα­ρα­πέ­μπουν στα πρό­θυ­ρα τουρ­κι­κής ει­σβο­λής –σε μια αντί­δρα­ση που θυ­μί­ζει το γνω­στό hoax με τον αστυ­νο­μι­κό που … ανα­βο­σβή­νει από το 2007 .

Δείγ­μα­τα από την πρό­σφα­τη δη­μο­σιο­γρα­φία:

 Hefimerida.gr (29/1):  «Το ΓΕΕΘΑ απα­ντά στην τουρ­κι­κή πρό­κλη­ση στα Ίμια»…

 News247 (22/2): «Κο­τζιάς: Η Τουρ­κία να το ξα­να­σκε­φτεί σο­βα­ρά πριν μπει σε ‘παι­χνί­δια’ σαν το Φαρ­μα­κο­νή­σι. Η Ελ­λά­δα, όπως είπε ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών «πρέ­πει να είναι πάντα στρα­τιω­τι­κά, ηθικά, πο­λι­τι­κά, δι­πλω­μα­τι­κά, προ­ε­τοι­μα­σμέ­νη για κάθε εί­δους επει­σό­δια (!)… 

Δεν θα εί­μα­στε πά­ντο­τε ανε­κτι­κοί και η απά­ντη­σή μας δεν θα είναι μόνο αυτή που δώ­σα­με, θα είναι πολύ πιο σκλη­ρή… η προ­στα­σία της ασφά­λειας της χώρας και της κυ­ριαρ­χί­ας μας» που «είναι με­γα­λύ­τε­ρη απ’ ότι στο πα­ρελ­θόν». (!!)… “έχουν πραγ­μα­το­ποι­η­θεί συ­νεν­νο­ή­σεις με όλες τις ισχυ­ρές δυ­νά­μεις στον πλα­νή­τη, …  

Το διε­θνές πε­ρι­βάλ­λον και ο διε­θνής νόμος είναι υπέρ των συμ­φε­ρό­ντων μας... Αλλά δεν είναι τα μόνα ερ­γα­λεία που δια­θέ­του­με (!)… «H πα­ρου­σία του ΝΑΤΟ ενο­χλεί την Τουρ­κία»…. (Η Τουρ­κία) δε­σμεύ­ει με­γά­λες πε­ριο­χές του Βο­ρεί­ου Αι­γαί­ου, προ­κει­μέ­νου το σκά­φος «Τσε­σμέ» να πραγ­μα­το­ποι­ή­σει ωκε­α­νο­γρα­φι­κές έρευ­νες από τις 22 Φε­βρουά­ριου στην πε­ριο­χή η οποία εκτεί­νε­ται με­τα­ξύ του Άθω, της Θάσου, της Λή­μνου και της Σα­μο­θρά­κης.»

10/2 : «Το βράδυ της πε­ρα­σμέ­νης Τε­τάρ­της, τρία πλοία της Τουρ­κι­κής Ακτο­φυ­λα­κής «απά­γκια­σαν» (δη­λα­δή έμει­ναν στα­θε­ρά) για δέκα ώρες σε κο­ντι­νή από­στα­ση από τη νήσο Πα­να­γιά (είτε εντός είτε εκτός ελ­λη­νι­κών χω­ρι­κών υδά­των ) (σ.σ. δη­λα­δή ;;;) . Ο δή­μαρ­χος των Οι­νουσ­σών, Στ. Βο­για­τζής, είπε στην «Κ» ότι η πα­ρου­σία τουρ­κι­κών ακταιω­ρών είναι «συ­νή­θης». Το ΓΕΕΘΑ δεν αξιο­λο­γεί το επει­σό­διο, εκτι­μώ­ντας ότι εντάσ­σε­ται στη συ­νή­θη τουρ­κι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα στην πε­ριο­χή. 

Στη νη­σί­δα Πα­να­γιά υπάρ­χει μό­νι­μη ελ­λη­νι­κή φρου­ρά και ελι­κο­δρό­μιο. Χθες το βράδυ οι τουρ­κι­κές αρχές εξέ­δω­σαν εξου­σιο­δό­τη­σαν το ωκε­α­νο­γρα­φι­κό σκά­φος ερευ­νών «Τσε­σμέ» (στην) πε­ριο­χή ανά­με­σα σε Σκύρο και Ψαρά και βο­ρειό­τε­ρα με­τα­ξύ Αγίου Ευ­στρα­τί­ου – Λέ­σβου και πα­ρα­κεί­με­νων τουρ­κι­κών ακτών. Ως δεύ­τε­ρος χώρος οριο­θε­τεί­ται η πε­ριο­χή ανα­το­λι­κά της Aν­δρου και της Τήνου στην καρ­διά του Αι­γαί­ου».

Ας πε­ρά­σου­με και σε αρι­στε­ρά σάιτ.

Στην Iskra (25/2):  «στο Αι­γαίο με τις συ­νε­χείς και ιδιαί­τε­ρα προ­κλη­τι­κές τουρ­κι­κές κι­νή­σεις…Το κα­θε­στώς Ερ­ντο­γάν, κλι­μα­κώ­νο­ντας τις προ­κλή­σεις σε βάρος της Ελ­λά­δας… Η ασφά­λεια στο Αι­γαίο και όχι μόνο, μαζί με τη χα­λι­να­γώ­γη­ση της Τουρ­κί­ας, απαι­τούν … μια ει­δι­κή ανα­βαθ­μι­σμέ­νη στρα­τη­γι­κή σχέση συ­νερ­γα­σί­ας με την Ρωσία …η Ελ­λά­δα όχι μόνο πρέ­πει να απο­κα­τα­στή­σει αμέ­σως της δι­πλω­μα­τι­κές της σχέ­σεις με τη Συρία του Άσαντ…».

Φυ­σι­κά, στο ίδιο κλίμα κι­νεί­ται το e-dromos.gr (7/3): «Το συ­στη­μι­κό ελ­λη­νι­κό πο­λι­τι­κό προ­σω­πι­κό βρί­σκε­ται σε αυτή την κρίση χωρίς σχέ­διο» , πα­ρό­λο που ανα­φέ­ρει το εν­δια­φέ­ρον της ελ­λη­νι­κής κυ­βέρ­νη­σης «για αγορά οπλι­κών συ­στη­μά­των ύψους πάνω από 3,5 δισ. Ευρώ».

Εκεί όμως που ο …ανυ­πο­ψί­α­στος αρι­στε­ρός πέ­φτει από τα σύν­νε­φα, είναι στη στάση του ΚΚΕ, που προ­τάσ­σει συ­στη­μα­τι­κά την τα­ξι­κή ανά­λυ­ση στην εσω­τε­ρι­κή πο­λι­τι­κή και  που ούτε λίγο ούτε πολύ από τους άλ­λους αρι­στε­ρούς χώ­ρους που προ­α­να­φέ­ρα­με κα­τη­γο­ρεί­ται για …κα­θα­ρό τρο­τσκι­σμό. Στις 6/3, δια­βά­ζου­με ότι «Συ­νε­δρί­α­ση της Επι­τρο­πής Άμυ­νας και Εξω­τε­ρι­κών ζητεί το ΚΚΕ. Χα­ρα­κτη­ρί­ζει ανη­συ­χη­τι­κή την κα­τά­στα­ση στο Αι­γαίο». 

Οι βου­λευ­τές του Θ. Πα­φί­λης, Λ. Κα­νέλ­λη, Σ. Τάσ­σος ση­μειώ­νουν: «Η κα­τά­στα­ση στο Αι­γαίο είναι πολύ ανη­συ­χη­τι­κή. Οι εξε­λί­ξεις χα­ρα­κτη­ρί­ζο­νται από τη συ­νέ­χι­ση των τουρ­κι­κών πα­ρα­βιά­σε­ων σε βάρος των ελ­λη­νι­κού ενα­έ­ριου χώρου και των χω­ρι­κών υδά­των… Η ΝΑ­ΤΟι­κή πα­ρου­σία στο Αι­γαίο όχι μόνο δεν εμπο­δί­ζει, αλλά απο­θρα­σύ­νει την τουρ­κι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα.» Εδώ το ΚΚΕ δια­ψεύ­δει τον Κο­τζιά που λέει το αντί­θε­το…

Σε πα­λιό­τε­ρο ρε­πορ­τάζ στον 902.gr (17/10/2016), συ­να­ντά­με  ανα­πα­ρα­γω­γή ενός ρε­πορ­τάζ πλειά­δας αστι­κών μέ­σε­ων, που προ­φα­νώς εκ­φρά­ζει και τις θέ­σεις του ΚΚΕ: Με τίτλο « πρό­κλη­ση Ερ­ντο­γάν – Αμ­φι­σβη­τεί τα σύ­νο­ρα…» και ανα­πα­ρα­γω­γή,  σκέτη και ασχο­λί­α­στη (!), της ανα­κοί­νω­σης του Υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών για το σε­βα­σμό «του Διε­θνούς Δι­καί­ου και των Διε­θνών Συν­θη­κών». 

Μα καλά, αυτές οι συν­θή­κες και το Δί­καιο δεν είναι ιμπε­ρια­λι­στι­κά;Εκτός αν μι­λά­με για τις δι­με­ρείς συν­θή­κες Ελ­λά­δας-Τουρ­κί­ας που και η Ελ­λά­δα δεν σέ­βε­ται ντε φάκτο (π.χ. απο­στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­ση νη­σιών) ή αμ­φι­σβη­τεί επι­κα­λού­με­νη άλλες που η Τουρ­κία δεν έχει υπο­γρά­ψει (ΑΟΖ και 12 ν.μ.).
 
Ας δούμε όμως λίγο και τι γρά­φει η  ΧΑ στις 7/3:  «Οι πο­λε­μι­κές αε­ρο­πο­ρί­ες του ΝΑΤΟ  έχουν κάθε λόγο λοι­πόν να αι­σθά­νο­νται την ανάσα της ρω­σι­κής πο­λε­μι­κής αε­ρο­πο­ρί­ας, ιδιαί­τε­ρα στον ευ­ρω­παϊ­κό ενα­έ­ριο χώρο.»Και στις 4/3: 

«Με ολο­έ­να και προ­κλη­τι­κό­τε­ρη στάση απα­ντά η Τουρ­κία στα ευ­χο­λό­για της μνη­μο­νια­κής κυ­βέρ­νη­σης … Ήδη το τε­λευ­ταίο διά­στη­μα οι Τούρ­κοι επι­χει­ρούν την κλι­μά­κω­ση της έντα­σης στο Αι­γαίο…» και προ­τεί­νει … την γε­ω­πο­λι­τι­κή στρο­φή προς σύμ­μα­χες χώρες ως απά­ντη­ση στην υπο­νο­μευ­τι­κή στάση του ΝΑΤΟ» (σ.σ. δη­λα­δή τη Ρωσία).

Στο δια­δί­κτυο θα βρεί κα­νείς σχε­δόν πα­νο­μοιό­τυ­πο ρε­πορ­τάζ για τουρ­κι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα στις ίδιες πε­ριο­χές και τα προη­γού­με­να χρό­νια. Πχ  το «Τσε­σμέ» θα έκανε πάλι έρευ­να στην ίδια πε­ριο­χή ακρι­βώς ένα χρόνο πριν σύμ­φω­να με το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ (13/2/2016), το οποίο μά­λι­στα «πραγ­μα­το­ποί­η­σε τε­λευ­ταία φορά έρευ­νες στο Αι­γαίο στις αρχές του πε­ρα­σμέ­νου Νο­εμ­βρί­ου (σ.σ. 2015), συ­νο­δευό­με­νο μά­λι­στα από δύο τουρ­κι­κά πο­λε­μι­κά πλοία.»  

 Το « ΘΕΜΑ» τότε ανα­φέ­ρει το πε­ρι­στα­τι­κό  σαν να μη συμ­βαί­νει τί­πο­τα, ενώ αφή­νει να εν­νοη­θεί («τε­λευ­ταία φορά») ότι πρό­κει­ται για ρου­τί­να, ακόμα και με τουρ­κι­κά πο­λε­μι­κά πλοία. 

Στο –ακρο­δε­ξιό αλλά ενη­με­ρω­μέ­νο στρα­τιω­τι­κά και κο­ρυ­φαί­ας ανα­γνω­σι­μό­τη­τας- Defencenet(2015)δια­βά­ζου­με«συ­γκλο­νι­στι­κή πρό­κλη­ση… δε­σμεύ­ο­νται πε­ριο­χές για ασκή­σεις με πυρά σε Θερ­μαϊ­κό, Ευ­βοϊ­κό και Πα­τραϊ­κό κόλπο… με­τα­ξύ της Θάσου, της Λή­μνου … στο Θερ­μαϊ­κό κόλπο … με­τα­ξύ Χαλ­κι­δι­κής και Σπο­ρά­δων,… με­τα­ξύ Σκύ­ρου και Αγίου Ευ­στρα­τί­ου… στην Άνδρο …βό­ρεια της Κρή­της» για να συ­μπλη­ρώ­σει «. Αν και δεν είναι η πρώτη φορά… 

Το πεδίο βολής Αν­δρου, το πεδίο βολής Κρή­της, αλλά και πε­ριο­χές του βό­ρειου Αι­γαί­ου συ­χνό­τα­τα δε­σμεύ­ο­νται…» Ανα­φέ­ρε­ται επί­σης σε προ­κλή­σεις κοντά σε  Λήμνο,Φαρ­μα­κο­νή­σι και Στρογ­γύ­λη …, για να κα­τα­λή­ξει ότι Τούρ­κοι απο­θρα­σύ­νο­νται … συ­μπε­ρι­φέ­ρο­νται στο Αι­γαίο ως τσι­φλί­κι τους και στην «απο­κά­λυ­ψη» για « σχέ­διο «ει­σβο­λής» της Τουρ­κί­ας στα ελ­λη­νι­κά ηπει­ρω­τι­κά εδάφη» (!).Ας δούμε για πα­ρά­δειγ­μα το μέ­γε­θος της «απει­λής» του ωκε­α­νο­γρα­φι­κού Τσε­σμέ:

Η νο­μι­κή-δι­κα­στι­κή «λύση» οδη­γεί είτε σε ιμπε­ρια­λι­στι­κή «ει­ρή­νη» είτε σε πό­λε­μο. Τα «τζαρ­τζα­ρί­σμα­τα» Ελ­λά­δας Τουρ­κί­ας είναι κα­θιε­ρω­μέ­να στο Αι­γαίο, ιδιαί­τε­ρα τα τε­λευ­ταία χρό­νια. Υπάρ­χει η νο­μι­κή και η πο­λι­τι­κή σκο­πιά του ζη­τή­μα­τος, καμία από αυτές δε δι­καιώ­νει μο­νο­με­ρώς την Ελ­λά­δα.

 Η Ελ­λά­δα με την Τουρ­κία μοι­ρά­ζο­νται από 6 ν.μ. αι­για­λί­τι­δας ζώνης και όπου η από­στα­ση με­τα­ξύ των ακτών τους είναι μι­κρό­τε­ρη από 12 ναυ­τι­κά μίλια ισχύ­ει η αρχή της μέσης γραμ­μής απο­στά­σως (Ανα­το­λι­κό Αι­γαίο, Δω­δε­κά­νη­σα). 

Από κει και πέρα ξε­κι­νά η δι­πλω­μα­τία. Η Ελ­λά­δα αξιώ­νει να επε­κτεί­νει τα χω­ρι­κά της ύδατα από τα 6 στα 10 Ναυ­τι­κά Μίλια (αντι­στοι­χί­ζο­ντάς  τα με τον ενα­έ­ριο χώρο, κάτι που ισχύ­ει από το 1931 με μο­νο­με­ρή ενέρ­γεια της Ελ­λά­δας και φυ­σι­κά αμ­φι­σβη­τεί η Τουρ­κία) και –ισχυ­ρί­ζε­ται ότι-  δια­τη­ρεί ως δι­πλω­μα­τι­κό όπλο και τη νό­μι­μη δυ­να­τό­τη­τά της να επε­κτεί­νει την α.ζ. και στα 12 ν.μ. 

Τα 12 ν.μ. όμως με­τα­τρέ­πουν το Αι­γαίο σε  κλει­στή ελ­λη­νι­κή λίμνη, που συ­νε­πά­γε­ται ναυ­τι­κό απο­κλει­σμό της Τουρ­κί­ας αλλά και σο­βα­ρό πε­ριο­ρι­σμό της διε­θνούς ναυ­σι­πλο­ΐ­ας. 

«(Με τα 12 ν.μ.)  πολύ με­γα­λύ­τε­ρα τμή­μα­τα του Αι­γαί­ου θα θε­ω­ρού­νται πλέον ελ­λη­νι­κό έδα­φος, σε αντί­θε­ση με την υφι­στά­με­νη κα­τά­στα­ση όπου υπάρ­χουν με­γα­λύ­τε­ροι διά­δρο­μοι ανά­με­σα στα νησιά (διε­θνή ύδατα), στα οποία τουρ­κι­κά και άλλα πλοία μπο­ρούν να διέρ­χο­νται ελευ­θέ­ρως και χωρίς την άδεια των ελ­λη­νι­κών αρχών. …

Οι διε­θνείς συν­θή­κες είναι με το μέρος της Ελ­λά­δας, η οποία όμως βρί­σκει απέ­να­ντί της όχι μόνο την Τουρ­κία αλλά -σιω­πη­ρά- και το σύ­νο­λο της διε­θνούς κοι­νό­τη­τας που δεν δέ­χε­ται πε­ριο­ρι­σμούς στη ναυ­σι­πλο­ΐα. Οποια­δή­πο­τε επέ­κτα­ση των ελ­λη­νι­κών χω­ρι­κών υδά­των θα πρέ­πει οπωσ­δή­πο­τε να λαμ­βά­νει υπόψη της τις ανη­συ­χί­ες της διε­θνούς κοι­νό­τη­τας.» (ellinikos-stratos.com).


Η Ελ­λά­δα διεκ­δι­κεί α.ζ. για ακα­τοί­κη­τες βρα­χο­νη­σί­δες, κάτι που ισχυ­ρί­ζε­ται ότι δι­καιού­ται με βάση τη Σύμ­βα­ση του ΟΗΕ για το Δί­καιο της Θά­λασ­σας, που όμως δεν έχει υπο­γρά­ψει η Τουρ­κία. Η Σύμ­βα­ση για το Δί­καιο της θά­λασ­σας άλ­λω­στε ανα­φέ­ρει επί­σης ρητά και ότι: 

«Το σύ­στη­μα των ευ­θειών γραμ­μών βά­σε­ως δεν δύ­να­ται να εφαρ­μό­ζε­ται από ένα κρά­τος κατά τρόπο ώστε να απο­κό­πτει τη χω­ρι­κή θά­λασ­σα άλλου κρά­τους από την ανοι­κτή θά­λασ­σα…» (δη­λα­δή πχ την επέ­κτα­ση στα 12 ν.μίλια) «…ή απο­κλει­στι­κή οι­κο­νο­μι­κή ζώνη», δη­λα­δή την ΑΟΖ.


Δημοσίευση σχολίου