20 Ιουλίου, 2017

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

 

Αναρτήθηκε προς δημόσια διαβούλευση, όπως προβλέπεται, το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ), της έκτασης του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό. Πρόκειται για το σχεδιο που στην τελική του μορφή θα γίνει προεδρικό διάταγμα προκειμένου να πολεοδομηθεί η περιοχή και να αρχίσουν τα έργα.

Αφορά στην  συνδυασμένη ανάπτυξη των ακινήτων του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, του πρώην Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά Αττικής και του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας (ΕΑΚΝ) Αγίου Κοσμά Αττικής, τα οποία συγκροτούν από κοινού το Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού − Αγίου Κοσμά.

Το ΣΟΑ  καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4062/2012/ΦΕΚ 70 Α΄/30-3-2012.  Στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας έγκρισης του ΣΟΑ, επισπεύδοντες είναι οι εταιρείες «Ελληνικό Εταιρεία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακινήτων Ελληνικού Αεροδρομίου Α.Ε.» και «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.».

Ενεργώντας από κοινού ως Αρχή Σχεδιασμού και  δημοσιοποίησαν νωρίτερα  σήμερα με ανάρτηση  στις ιστοσελίδες τους και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΣΟΑ, με σκοπό τη δημόσια διαβούλευση με το ενδιαφερόμενο κοινό.

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων βρίσκεται αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση εδώ. 

Επίσης, στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας παροχής γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεων επί του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) για τη συνδυασμένη ανάπτυξη των ακινήτων που συγκροτούν από κοινού το Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού- Αγίου Κοσμά. 

Συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4062/2012 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δημοσιοποιούνται και αναρτώνται προς γνώση του ενδιαφερόμενου κοινού οι επιμέρους μελέτες του φακέλου του ΣΟΑ, όπως αυτές έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και αρχές.

Ο αναρτώμενος Φάκελος ΣΟΑ περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

-Τοπογραφικό Διάγραμμα συνοδευόμενο από τεύχος συντεταγμένων

-Πρόγραμμα ανάπτυξης κατά φάσεις εκτέλεσης με χρονοδιαγράμματα

-Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας, συνοδευόμενη από τρεις χάρτες

-Ειδική Μελέτη- Αιτιολογική Έκθεση για τη Χωροθέτηση Υψηλών κτηρίων στην Αξιοποίηση της Έκτασης

-Έκθεση περιγραφής και τεκμηρίωσης των βασικών επιλογών του ΣΟΑ

-Πρόταση Οριοθέτησης Υδατορεμάτων- Μελέτη Οριοθέτησης- Τεχνική Έκθεση συνοδευόμενη από διαγράμματα

-Ειδικό Υπόμνημα περί της υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 39216/1659/11.05.2017 Πράξης Χαρακτηρισμού του Δασάρχη Πειραιά»

Ο σχετικός φάκελος του  ΣΟΑ είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση εδώ.


Δημοσίευση σχολίου