08 Ιουνίου, 2017

OMIΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ KATA THN ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΗΜΕΡΑΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΣΩΠΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

ξοχώτατε κύριε Πρόεδρε τς λληνικς Δημοκρατίας,
Μακαριώτατε ρχιεπίσκοπε θηνν καί πάσης λλάδος κ. ερώνυμε, 
ερώτατοι δελφοί ρχιερες,
ξοχώτατε κύριε Περιφερειάρχα Στερες λλάδος, 
γαπητοί παρόντες,

Σς εχαριστομεν πό καρδίας διά τήν εγενικήν πρόσκλησιν ες τάς κδηλώσεις διά τήν Παγκόσμιον μέραν Περιβάλλοντος.

Εδικώτερον δέ, εκαιρία νά πισκεφθμεν τήν οκολογικς ταλαιπωρημένην περιοχήν το σωπο Ποταμο μς δίδει τήν εκαιρίαν νά ναδείξωμεν τήν τοπικότητα τν περιβαλλοντικν προβλημάτων, τά ποα συνδυαστικς τροφοδοτον μίαν πρωτοφαν κρίσιν πού πλήττει σύμπασαν τήν κτίσιν. 

δ καί περισσότερον πό 25 τη, πιδείνωσις τς οκολογικς κρίσεως καί α συνακόλουθοι κοινωνικαί καί οκονομικαί νισότητες χουν προκαλέσει διαιτέραν νησυχίαν καί γρήγορσιν ες τό Οκουμενικόν Πατριαρχεον.

Ες τό πλαίσιον τν διεθνν ν πλ Συμποσίων διά τήν προστασίαν το περιβάλλοντος, τά ποα διωργάνωσε τό Πατριαρχεον μας πό το 1995 ες διαφόρους οκολογικς σημαντικούς τόπους το κόσμου, α εκόνες καταστροφς πού ντικρύσαμεν ες πολλάς περιοχάς το πλανήτου σαν ποκαρδιωτικαί τόσον διά τούς πισκέπτας, σον, κυρίως, διά τούς νθρώπους πού ζον ες τάς ταλαιπωρημένας ατάς περιοχάς. 

Ες λας δέ τάς περιπτώσεις, οκολογική καταστροφή συνωδεύετο πό κοινωνικόν καί οκονομικόν μαρασμόν, νεργίαν, ποβαθμισμένην ποιότητα τς ζως.  Διά τήν κκλησίαν μας, φυσικός κόσμος εναι κτίσις το Θεο καί κάθε λη καί ζν ργανισμός πάνω ες τόν πλανήτην συναποτελον τόν γήϊνον χρον κδηλώσεως τς θεϊκς θελήσεώς Του. 

πως λλωστε χουν πρό αώνων διατυπώσει ο γιοι Πατέρες, «πάντα τς λλήλων χρείας δέονται καί τας παρ᾿ λλήλων πικουρίαις συνίστανται» (Μέγας θανάσιος). δη πό τόν 4ον αἰῶνα διεπίστωναν, δηλαδή, ο Πατέρες τς κκλησίας μας τι λα τά μέρη τς κτίσεως, συμπεριλαβανομένου καί το νθρώπου, εναι λληλένδετα καί λληλοεξαρτώμενα. 

Ατός λλωστε δέν εναι καί ρισμός τς οκολογικς σορροπίας, τήν ποίαν ο πιστήμονες οκολόγοι προτάσσουν ες τάς μέρας μας ς ψίστην ρχήν καί καλον πάντας ες τήν διατήρησίν της;  περιβαλλοντική κρίσις το σωπο ναδεικνύει τάς πολλαπλς εθύνας λων μν διά τήν ποτελεσματικήν διατήρησιν τς κεραιότητος το φυσικο περιβάλλοντος. 

Πολιτεία, πιχειρηματίαι, καδημαϊκή κοινότης καί κοινωνία τν πολιτν, κκλησία, καί, βεβαίως, κάθε πολίτης προσωπικς, φέρομεν τό βάρος τς προστασίας τν φυσικν συστημάτων πού ποστηρίζουν κάθε μορφς ζωήν ες τήν γν.

κρίσις το σωπο ναδεικνύει μως καί τήν ξίαν τς πιστημονικς ρεύνης διά τήν διαπίστωσιν λλά καί τήν ντιμετώπισιν τν κρισίμων προβλημάτων ρυπάνσεως το περιβάλλοντος, πωλείας τς βιοποικιλότητος καί βεβαίως τς κλιματικς λλαγς. Συνελόντι επεν, σωπός ποτελε μικρόκοσμον τς παγκοσμίου οκολογικς κρίσεως, συνώνυμον τν τοξικν ποβλήτων καί τς θανατηφόρου μολύνσεως. 

πως γνωρίζομεν πό τάς δημοσιευθείσας πιστημονικάς ρεύνας, σωπός ποτελε μίαν πό τάς πλέον γνωστάς περιπτώσεις ρυπάνσεως πό τό διαιτέρως πικίνδυνον διά τήν γείαν τν νθρώπων καί το περιβάλλοντος ξασθενές χρώμιον, καθώς καί πό λλα βαρέα μέταλλα. 

Τήν στενήν σχέσιν τς γείας το περιβάλλοντος μέ τήν γείαν τν νθρώπων καί τάς εθύνας τς πολιτείας ναγνωρίζει καί τό Συμβούλιον τς Ερώπης, εδικώτερον μέ τήν πόφασιν τς Ερωπαϊκς πιτροπς Κοινωνικν Δικαιωμάτων διά τόν σωπόν.  

Ες μεγάλον βαθμόν, τά προβλήματα ντόνου ρυπάνσεως το ποταμίου οκοσυστήματος καί τς λεκάνης πορρος το σωπο ποτελον ποτέλεσμα τς λλείψεως ργανωμένων περιβαλλοντικν ποδομν διά τήν καλυτέραν ργάνωσιν τς βιομηχανικς δραστηριότητος, τς πουσίας ργανωμένων λέγχων τηρήσεως της νομιμότητος, λλά καί αστηρν ρίων κπομπς ρυπαντν, πως τό ξασθενές χρώμιον, ες τά επαθ φυσικά οκοσυστήματα.

πιστήμη ποτελε σφαλ βάσιν διά τάς λύσεις ες τήν πρόληψιν οκολογικν καταστροφν καί ες τήν ποκατάστασιν μέρους τν ζημιν ες οκοσυστήματα, πηγάς δατος καί δάφη. μως, τελικς οδέν τεχνικόν πίτευγμα δύναται νά ντιμετωπίσ τήν περιβαλλοντικήν κρίσιν ες τήν ρίζαν της.

Καί ρίζα τς περιβαλλοντικς κρίσεως ερίσκεται κριβς ες τήν πέρβασιν τν ρίων ρμονικς συμβιώσεως τν νθρώπων μέ τό φυσικόν περιβάλλον καί ες τήν μή κανότητα τν φυσικν οκοσυστημάτων καί τν φυσικν πόρων νά ποστηρίξουν τόν σημερινόν τρόπον ζως. Εδικς, «δικός μας» οκονομικς νεπτυγμένος κόσμος δη φήνει ες τήν γν να βαρύ οκολογικόν ποτύπωμα.

Καθώς παραγωγή καί περκατανάλωσις γαθν, α ρυπογόνοι μορφαί μετακινήσεων, πόρριψις ες τό φυσικόν περιβάλλον τν λυμάτων καί λοιπν ποβλήτων, α μείωτοι κπομπαί ερίων το θερμοκηπίου, α ποαι προξενον τήν περθέρμανσιν το πλανήτου καί τήν κλιματικήν λλαγήν, καθώς καί τά μεγάλα βιομηχανικά καί πυρηνικά τυχήματα, προκαλον πιπτώσεις α ποαι δυσκόλως θεραπεύονται. 

Εναι πρός τό συμφέρον λων νά προστατεύωμεν τήν φύσιν. Εδικώτερον δέ α τοπικαί κοινωνίαι, ο γρόται, ο κτηνοτρόφοι, ο πιχειρηματίαι, ο διδάσκαλοι, ο ερες, νήλικες καί παιδιά, εναι παραίτητον νά νταχθον ες τήν πρώτην γραμμήν ς φύλακες το περιβάλλοντος.

εθύνη μας διά τήν προστασίαν το περιβάλλοντος ποτελε πρωτίστως θικήν εθύνην πρός τόν Θεόν καί βεβαίως πρός τό σύνολον τς νθρωπίνης κοινωνίας. Καθαρός σωπός σημαίνει καθαρός κόσμος· τό καθαρόν περιβάλλον ντικατοπτρίζει μίαν καθαράν κοινωνίαν καί καθαρά οκονομική δραστηριότης πορρέει κ καθαρς καρδίας. 

πό τς γίας το Χριστο Μεγάλης κκλησίας συγχαίρομεν καί εχαριστομεν λους σοι συνετέλεσαν ες τήν ποκατάστασιν τν νταθα οκολογικν πραγμάτων καί εχαριστομεν πό καρδίας διά τήν τιμητικήν πρόσκλησιν τόσον τόν Μακαριώτατον δελφόν ρχιεπίσκοπον κ. ερώνυμον, γόνον εκλε τς Βοιωτίας.

Όσον καί τόν ερώτατον Μητροπολίτην Θηβν καί Λεβαδείας κ. Γεώργιον, ποιμενάρχην τς θεοσώστου ταύτης παρχίας, καί τόν γαπητόν καί δραστήριον Περιφερειάρχην Στερες λλάδος ξοχώτατον κ. Κωνσταντνον Μπακογιάννην.

Θεός νά προστατεύ τήν Βοιωτίαν καί λην τήν λλάδα.Δημοσίευση σχολίου