04 Ιουνίου, 2017

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΘΑΝΑΣΙΜΟ

 

Συναγερμό χει σημάνει σέ λο τόν κόσμο τό πικίνδυνο διαδικτυακό παιχνίδι «Μπλέ Φάλαινα». O ρμόδιες ρ­χές διαφόρων χωρν (ΗΠΑ, σπανίας, Γαλλίας, Βρετανίας) κδίδουν δηγίες γιά τήν προστασία τν φήβων. Φορες καί ργανώσεις χουν ξεκινήσει νημέρωση σέ γονες καί παιδιά γιά τήν «Μπλέ Φάλαινα», συστήνοντας τρόπους ντιμετώπισης. 

Τό διαδικτυακό παιχνίδι Blue Whale Blue Whale Suicide Game, πού σημαίνει «Μπλέ Φάλαινα» «Μπλέ Φάλαινα, τό Παιχνίδι τς Ατοκτονίας», χει χαρακτηριστε ς κρως πικίνδυνο, κα­θώς προσκαλε τόν παίκτη νά συμμε­τέχει «χωρίς γυρισμό» καί χωρίς νά χει τή δυνατότητα νά σταματήσει κατά τή διάρκεια νά ρνηθε τούς κανόνες το παιχνιδιο.

Χαρακτηρίζεται ς διαίτερα πικίνδυνο, καθώς προσκαλε ατούς πού παίζουν νά ατοτραυματιστον, νά συμμετέχουν σέ πικίνδυνες δραστηριότητες καί τελικά νά ατοκτονήσουν.

­πως ναφέρει φημερίδα Daily Mail, στή Ρωσία ο εδικοί χουν βρε σημαν­τική πιρροή το παιχνιδιο σέ 130 θανάτους, χωρίς μως νά μπορον νά πιβεβαιώσουν τήν μεση σύνδεσή τους μέ ατό.  

διαχειριστής το παιχνιδιο -περιλαμβάνει ψυχεδελικά σύμβολα, νεκρο­κεφαλές, ρχαίους μύθους- δίνει 50 ν­- τολές σέ διάστημα 50 μερν, τίς ποες ο συμμετέχοντες εναι ποχρεωμένοι νά κτελέσουν· διαφορετικά πειλονται πώς θά «τούς κυνηγήσουν καί πώς ξέρουν τά πάντα γιά ατούς». 

Ο πακτες νήκουν κυρίως στήν λικιακή μάδα τν 15-17 τν κι χουν μφανίσει δυσ­κολίες στίς διαπροσωπικές τους σχέσεις. ναζητον ποδοχή, ζεστασιά, σύν­δεση μέ κάποιον. 

πιθυμον νά α­σθαν­θον δυνατοί, κπληρώνοντας τούς στόχους πού τούς θέτουν, στω κι ν εναι θάνατος. Κάποια μέσα δικτύωσης ποστηρίζουν πώς λο ατό εναι μία φάρσα καί τι καμία σχέση δέν χει μέ τίς προαναφερόμενες ατοκτονίες. 

ς δημιουργός το θανάσιμου ατο παιχνιδιο φέρεται νας 21χρονος Ρ­σος, Philipp Budeikin (γνωστός καί μέ τό ψευδώνυμο Philipp Lis), ποος κατηγορεται γιά ποκίνηση τουλάχιστον 16 ατοκτονιν. 

Βρίσκεται σέ φυλακή τς Ρωσίας καί ξακολουθε νά δέχεται ρωτικές πιστολές πό φηβες. Συνελήφθη τόν Δεκέμβριο το 2016, χει μολο­γήσει τά γκλήματά του καί μέ κυνισμό ναφέρει τι θεωρε τά θύματά του «βιολογικά πόβλητα». Χαίρεται μάλιστα πού πέθαναν καί πού δοκιμασία ατή «καθαρίζει τήν κοινωνία». 

Ο φηβοι «πέ­θαναν χαρούμενοι, τούς δωσα ,τι δέν εχαν στήν πραγματική ζωή... τή ζεστασιά, τήν κατανόηση καί τήν πικοινωνία», ποστήριξε. 

ψυχολόγος Vero­nika Matyushina δήλωσε: «Πιθανότατα, τά νεαρά κορίτσια πού ρωτεύτηκαν τόν Philipp Lis δέν λαβαν ρκετή γάπη καί προσοχή πό τούς γονες τους καί ατός μορφος νέος τούς δωσε μέσα πό τό διαδίκτυο κάποια ποστήριξη καί τήν προσοχή πού πιδίωκαν». 

Anton Brei­do, νώτερος ξιωματικός τς ξεταστι­κς πιτροπς, καταθέτει:«να πό τά προβλήματα γιά μς ταν τι 15 παιδιά πού ατοκτόνησαν, κατά τίς ντολές το διαχειριστ, εχαν λάβει ντολή νά διαγράψουν λη τήν λληλογραφία στούς λογαριασμούς τν social media, κάτι πού λα τό καναν». 

στόσο, να 12χρο­νο κορίτσι δέν πάκουσε καί ατό παρε­χε στούς ρευνητές σημαντικά στοι­χεα, γιά νά φτάσουν στόν Budeikin. πως καί νά χει τό θέμα, πό τήν λη ξέλιξη προκύπτει γιά λλη μιά φορά νάγκη νημέρωσης τν παιδιν γιά τή σωστή καί σφαλ πλοήγηση στό διαδίκτυο. 

Προπαντός, μως, πιτακτική προβάλλει νάγκη οσιαστικς πικοινωνίας τν γονέων μέ τά παιδιά τους. σο πάρχουν παιδιά πού ναζητον προσοχή, γάπη, φροντίδα καί ποδοχή πό τόν διαδικτυακό κόσμο, τόσο θά ­πάρχει χρος γιά ληθινά ψεύτικα παρόμοια παιχνίδια. 

Εδικά σέ μικρές λικίες, πιβάλλεται νά λέγχουν ο γονες τήν καταλληλότητα τν διαδικτυακν παιχνιδιν πού παίζουν τά παιδιά τους. διαίτερη προσ­οχή χρειάζεται, ταν τό παιδί ρχίζει νά ποξενώνεται πό τό φιλικό καί τό κοι­νω­νικό περιβάλλον καί νά ασθάνεται ­περβολική εχαρίστηση παίζοντας· ­ταν θυμώνει, πειδή διακόπτει τό παιχνίδι καί δέν πιστεύει τι νασχόλησή του ­ποτελε πρόβλημα. 

Φυσικά πότομη λλαγή στίς σχολικές πιδόσεις, συνε­χς αξανόμενη χρήση το παιχνιδιο καί διαπίστωση τι τό παιδί λέει ψέμα­τα σχετικά μέ τό παιχνίδι φείλουν νά μς θορυβήσουν. Στή χώρα μας τόν περασμένο Μάιο σημειώθηκε τό πρτο κροσμα-θμα το πικίνδυνου ατο παιχνιδιο

ν κάποιος γονέας ποπτευθε πώς τό παιδί του σχεδιάζει νά προβε στή δοκιμασία-πρόκληση «Μπλέ Φάλαινα» σέ παρόμοια ποιος πολίτης γνωρίζει σχετικές πληροφορίες γι’ ατό, καλεται νά πικοινωνήσει μέσως μέ τή Διεύθυνση Δί­ωξης λεκτρονικο γκλήματος, σύμ­­φωνα μέ νακοίνωσή της. ς κάνουμε ,τι εναι δυνατό, γιά νά προστατεύσου­με τά παιδιά μας!

Τομέας Ενημέρωσης: Voiotosp.blogspot.gr


Δημοσίευση σχολίου