28 Ιουνίου, 2017

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΕΥΠ): 2013-2016 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΥΠ-ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ: 2013–2016 (Α6ΜΗΝΟ 2017)

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΕΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Εκτός από το άρθρο 7 του Κ.Δ.Δ υπάρχουν και ειδικές διατάξεις νόμων που περιέχουν ειδικότερες ρυθμίσεις σε σχέση με το άρθρο και προβλέπουν ειδικά κωλύματα συμφέροντος ή και ιδιαίτερες διαδικασίες σχετικά με την εφαρμογή της αμεροληψίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε :

-Άρθρο-81 του Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ.) στο οποίο προβλέπεται η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων βάσει συστήματος αξιολόγησης που να διέπεται από την αρχή της αμεροληψίας, της επαγγελματικής ικανότητας του υπαλλήλου και της αποδοτικότητάς του.

-Άρθρο-107 του Υ.Κ. στο οποίο ορίζονται τα πειθαρχικά παραπτώματα την δημ. Υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η παράβαση της αρχής της αμεροληψίας και η σύνταξη μεροληπτικής έκθεσης αξιολόγησης.

Το ΣτΕ προσδίδει στην Αρχή της Αμεροληψίας συνταγματική υπόσταση, θεωρώντας την ως ειδικότερη έκφανση της γενικότερης αρχής του Κράτους Δικαίου που απορρέει από το Σύνταγμα και τις καθιερούμενες από αυτό εγγυήσεις υπέρ του πολίτη (ΣΕ 664/2006–1117/2000 -789/1990)

Σε κάθε άλλη περίπτωση που διάταξη νόμου ερμηνεύεται ότι δεν είναι σύμφωνη με την αρχή της αμεροληψίας κηρύσσεται ως μερικώς αντισυνταγματική.

Η νομολογία του ΣτΕ έχει κάνει δεκτό ότι η αρχή της αμεροληψίας ισχύει ανεξάρτητα αν ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένο κώλυμα (ΣΕ 1461/56 Ολομ.) 

Επίσης κάνει δεκτό ότι ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι διάταξη που να προβλέπει για ειδικούς λόγους εξαίρεση του συγκεκριμένου μονομελούς διοικητικού οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου.

Η ενέργειά του που έγινε παρά τη συνδρομή λόγων μεροληψίας είναι ελαττωματική και συνεπάγεται ακυρότητα της διοικητικής πράξης, λόγω του τεκμηρίου του επηρεασμού του που δημιουργείται.

Έτσι, έστω και αν δεν αποδεικνύεται ότι η πράξη αυτή είναι πραγματικά μεροληπτική (ΣΕ 664/2006).

Η αρχή της αμεροληψίας έχει υπερνομοθετική ισχύ και γιατί συνδέεται με την αρχή της δίκαιης δίκης που θεσπίζει διάταξη του άρθρου-6.Παρ.1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα δικαιώματα του ανθρώπου.

Η οποία σύμφωνα με τη νομολογία του ΣτΕ ανάγει σε κανόνα δικαίου υπερνομοθετικού χαρακτήρα μια πανανθρώπινη αξία την ανεξαρτησία και την αμεροληψία του κριτή (ΣΕ 664/2006)

Η Αρχή της αμεροληψίας εφαρμόζεται και στον εισηγητή του συλλογικού οργάνου, διότι όπως έχει κριθεί (ΣΕ 83/86 – 4678/83–1482/82), ο εισηγητής εκπροσωπεί την υπηρεσία στο υπηρεσιακό συμβούλιο και με την ιδιότητά του αυτή εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα.

Είναι δηλαδή πρόσωπο που μετέχει ενεργώς στις εργασίες του υπηρεσιακού συμβουλίου και συντείνει αποφασιστικά στη διαμόρφωση των αποφάσεών του. Έχει ψήφο (ΣΕ 1666/2002 – 164/1991).

Ο εισηγητής επηρεάζει τα μέλη του συλλογικού οργάνου και αντίστοιχα την απόφαση ή γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου (ΣΕ 2094/77).

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) με πάγια νομολογία που έχει διευρύνει σημαντικά το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ, δεχόμενο ότι ως αστικές δίκες νοούνται όλες οι δίκες που έχουν αντικείμενο ή επιπτώσεις επί αστικών γενικά δικαιωμάτων.

Έτσι, θεωρεί ως αστικές δίκες και τις δίκες που γίνονται ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή πειθαρχικών συμβουλίων, αρκεί το αντικείμενό τους ή οι συνέπειές τους να είναι περιουσιακές¨. 

Ή να συνεπάγονται κυρώσεις επί αστικών δικαιωμάτων. Ως αστικές δε υποθέσεις θεωρεί και τις πειθαρχικές ποινές παύσης ορισμένης επαγγελματικής δραστηριότητας ή επιβολής δυσμενών διοικητικών μέτρων σε ελεύθερους επαγγελματίες καθώς και τις αγωγές αποζημίωσης κατά του δημοσίου κ.α.

Ήδη ο νομολογιακός αυτός κανόνας αποτυπώνεται στο άρθρο 41 παρ.1 (δικαίωμα χρηστής διοίκησης) του Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο οποίο ορίζεται ότι «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αμερόληπτη, δίκαιη και εντός ευλόγου προθεσμίας εξέταση των υποθέσεών του από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης».

Τα διοικητικά όργανα που παραβιάζουν τους κανόνες περί αμεροληψίας έχουν ευθύνη ποινική για αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης (άρθρο 254 Π.Κ) ή αθέμιτη συμμετοχή (άρθρο 255 Π.Κ) και πειθαρχική παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος (άρθρο 107 παρ.1, γ, ιε, ιστ, ιθ και 109 παρ.2, γ, η Υ.Κ)

Μετά από όλα αυτά, που παραθέσαμε  νομίζουμε αρκετά και ικανά στοιχεία  που θα μπορούσαν να προκαλέσουν την παρέμβαση και άμεσα, όχι μόνον από  τον αρμόδιο υπουργό,  αλλά από τον ίδιο τον  Έλληνα  - και εκάστοτε -  πρωθυπουργό!

Οφείλουν να αναλάβουν από κοινού  δράση και σχετικές πρωτοβουλίες προς εκτόνωση της κρίσης που ως μη όφειλε έχει ξεσπάσει στον πλέον ευαίσθητο πολύπαθο  νευραλγικό  κρατικό φορέα.

Η χώρα δεν αντέχει άλλα δεινά.
Οι καιροί πονηροί και ύπουλοι.
Οι εχθροί πολλοί και έτοιμοι  να εφορμήσουν… 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
-Το ερώτημα που ευλόγα λοιπόν και μας τίθεται –και δικαίως έθεσαν αρκετοί και σοβαροί – Πετύχαμε/τε κάτι; Επί της ουσίας, ίσως όχι. Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι…  Η έρευνα φώτισε κάποιες γκρίζες σκιές. 

Έριξε φως σε γεγονότα.

Αποκάλυψε πολλά μέσα από στοιχεία.Έγγραφα. Ντοκουμέντα. Ενδεχομένως βοήθησε τις δικαστικές αρχές σε υποθέσεις εν εξελίξει ή άλλες που εκδικάστηκαν. 

Αντίγραφα με 10αδες από τα ρεπορτάζ, τις αποκαλύψεις και στοιχειά της έρευνας μας, βρίσκονται σε φακέλους δικογραφιών ως αποδεικτικό υλικό. Υπ’ αυτή την έννοια, ΝΑΙ ίσως να συνεισέφερε κάτι.

Αλλά όχι πολλά στο μεγάλο ζητούμενο που είναι η ίδια η κρατική μηχανή αυτής της ευαίσθητης και πολύπαθης νευραλγικής κρατικής υπηρεσίας.

-Ωστόσο, στο εσωτερικό της Ελληνικής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών  δυστυχώς συνεχίζονται –και θα συνεχιστούν – τα ίδια λάθη. 

Όσο δεν αλλάζει η νοοτροπία που διακατέχει όλες τις πλευρές. Θα επικρατούν τα ίδια σκοτεινά συμφέροντα. Οι ίδιες παθογένειες. Θα κατατρώγουν τις σάρκες τους εσωτερικά εντός της υπηρεσίας.  Οι μεν με τους δε.

Και το αντίστροφο. Με άμεσο και ορατό κίνδυνο, την αποδυνάμωση και απαξίωση της νευραλγικής υπηρεσίας, και τους εν δυνάμει έμπρακτους πια, συνεχείς  επαπειλούμενους εθνικούς κινδύνους που καραδοκούν.

Και τους γείτονες μας, Τουρκία, μαζί με τον δορυφόρο της, την Αλβανία να επιχαίρουν  και να απειλούν. Να αποθρασύνονται. Διαρκώς.

-Όσο η χώρα παραμένει στον ίδιο –και επίσημα πλέον –ζυγό ως αποικιακό κρατικό μόρφωμα. Το πρόβλημα, ειδικά για αυτή την υπηρεσία θα μεγαλώνει.

Όσο η Ευρώπη και η Ελλάδα θα εκτίθεται σε συνεχείς απειλές, υπό τις παρούσες παγκόσμιες συνθήκες και των απειλών που εκτοξεύνται καθημερινά από τους παρανοϊκούς φανατικούς του ακραίου Σουνίτικου Ισλάμ.

Τόσο οι απαιτήσεις των Ελληνικών κρατικών μυστικών υπηρεσιών, όπως και οι προτεραιότητες, θα αλλάζουν.  Άρδην. Ριζικά. Για αυτό και απαιτείται βαθιά τομή. Εκσυγχρονιμός.

Ανανέωση στελεχών. Εκπαίδευση. Συνεχή. Ενημέρωση. Κοντολογίς. Επανίδρυση! Restart! Πιο ριζικά; Διάλυση και ξανά χτίσιμο από την αρχή σε στέρεες βάσεις. Γερά θεμέλια.

Μάλιστα η μεγαλύτερη θωράκιση θα ήταν σε θεσμικό επίπεδο μέσω του συντάγματος επ΄ ευκαιρία και της επερχόμενης συνταγματικής αναθεώρησης. Δηλαδή: 

-(1).Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών να τελεί υπό ειδικό καθεστώς υπαγόμενη απευθείας στον αρχηγό του Ελληνικού Κράτους και στο συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών. Με πρακτικά άκρως απόρρητα!

-(2).να έχει δικό της προϋπολογισμό υπό την έγκριση ειδικής μόνιμης επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων. Να εξαιρείται από περικοπές και δαπάνες. Με τις ανάλογες προσαρμογές σε μισθούς/συντάξεις με εκείνες  του υπόλοιπου κράτους.

-(3).ο  κεντρικός Διοικητής/ εκτελεστικός διευθυντής  να έχει επταετή ή  και δεκαετή θητεία, ώστε να προλαμβάνει να ολοκληρώνει και να παραδίδει έργο και πεπραγμένα σε ειδική μόνιμη κλειστή επιτροπή της Βουλής χωρίς λεπτομέρειες για επιχειρήσεις κτλ.

Να είναι σχετικός με το θέμα – όχι απαραίτητα στρατιωτικός.  Να αλλάζει μόνον εκτάκτως και μόνον  με την σύμφωνη γνώμη Προέδρου, Πρωθυπουργού και Εθνικού Συμβουλίου εξωτερικής πολιτικής.

(3α).αντίστοιχα να ισχύουν και για τους επί μέρους διοικητές/ διευθυντές των παράλληλων κρατικών μυστικών υπηρεσιών (βλ. πιο κάτω).

Να δίδει λόγο και πεπραγμένα μόνον σε αυτή την ειδική κλειστή διακοινοβουλευτική επιτροπή με τήρηση πρακτικών και διαβάθμισή τους ως άκρως απόρρητα!

-(4).να συσταθεί ειδικό κλειστό δικαστικό συμβούλιο, αποτελούμενο από ανώτατους και ανώτερους δικαστικούς λειτουργούς που θα κρίνουν σε όλες τις βαθμίδες υποθέσεις.

Όπου θα παραπέμπονται σε αυτό, όταν κρίνεται αναγκαίο από το γενικό υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο επίσης θα αναβαθμισθεί.

Δεν είναι δυνατόν να κρίνουν άσχετοι (πχ. τεχνικοί νομικά ζητήματα ή τεχνικά ζητήματα να κρίνονται από άσχετους με το αντικείμενο. 10αδες οι περιπτώσεις.

Πρόσφατο παράδειγμα στο πειθραχικό που έκρινε την υπόθεση Σπατιώτη – Παντελάκη συμμετείχε τεχνικός!) Ώστε να αποφευχθουν λάθη του πρόσφατου παρελθόντος, και να προστατεύονται τα στελέχη της.

Να μην δίδονται δηλ. βορά στις ξένες μυστικές υπηρεσίες, όπως συμβαίνει ήδη από το 2010 και εντέυθεν, με τις ανοιχτές υποθέσεις που βρίσκονται εν εξελίξει στις αίθουσες των ελληνικών δικαστηρίων.

-(5),να έχει δικό της αποκλειστικό εσωτερικό κώδικα συμπεριφοράς. Ιεράρχισης και ανέλιξης στελεχών. Άσχετο με τον εκάστοτε δημοσιοΥπαλληλικό κώδικα. Αυστηρό και βασισμένο σε διεθνή πρότυπα άλλων κρατικών υπηρεσιών. 

(5α).Τα στελέχη της να εκπαιδεύονται σε ειδική «εθνική  σχολή» που θα εισάγονται με εξετάσεις επιλέγοντας τους καλύτερους και του άριστους εκ των αρίστων.

(5β).να αξιολογούνται, συστηματικά και διαρκώς και να βαθμολογούνται και να κρίνονται συστηματικά. Να προάγονται δε αναλόγως επιδόσεων και διακρίσεων.

(5γ).να προκηρύσσονται εσωτερικοί (κλειστοί μη ανακοινώσιμοι) διαγωνισμοί  αλλά και ανοιχτοί για την πρόσληψη ή κάλυψη των κενών θέσεων.  

-(6).να ιδρύσει νέα δυναμικά τμήματα εφάμιλλα άλλων κρατικών υπηρεσιών, τα οποία θα υπαχθούν σε ένα νέο υπέρ Φορέα

Όπου θα  συγκεντρώνει όλες τις επί μέρους μυστικές κρατικές υπηρεσίες. Υπηρεσίες τέτοιες που θα   καλύπτουν όλες τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του ελληνικού κράτους.

Ειδικά τμήματα που θα αποτελούν γέφυρα και διασύνδεση με άλλα νευραλγικά υπουργεία του κράτους όπως το Υπ. Εθνικής Άμυνας, το Υπ. Εσωτερικών και το Υπ. Εξωτερικών.

Δεν νοείται να μην υπάρχει κοινή εθνική γραμμή και αντιμετώπιση σε κορυφαία εθνικά ζητήματα που αφορούν στην ασφάλεια της χώρας.  

(10αδες τα περιστατικά όπου έχει υπάρξει σύγκρουση ή παντελής άγνοια μεταξύ υπηρεσιών για ευαίσθητες κρατικές υποθέσεις)

-(7).Ανανέωση,  ριζική αναμόρφωση προσαρμοσμένη στις παρούσες υφιστάμενες διεθνείς και παγκόσμιες συνθήκες,  και παράλληλα  να θωρακίζουν την χώρα έτι περαιτέρω.

Ενώ το τμήμα για την ασφάλεια του πολιτεύματος –που τώρα υπάγεται και ανήκει στην κρατική ασφάλεια- να υπαχθεί σε αυτό τον νέο  Υπέρ φορέα.

-Αυτές είναι επτά (7) βασικές θεμελιακές προτάσεις {υπάρχει βεβαίως έτοιμο προσχέδιο που έχουμε επεξεργαστεί, βασισμένο σε μελέτη άλλων υπηρεσιών όπως και αντίστοιχες μελέτες άλλων ιδιωτών, που θα άξιζε τον κόπο να τις δουν (…).

Αλλά με ποιον να συνεννοηθείς και πού να βρεις άκρη μέσα στο υπάρχων αναξιοκρατικό υφιστάμενο κομματικό και διακομματικό καθεστώς;}  που θα αλλάξουν εντελώς την μορφή και την εσωτερική δομή της υπάρχουσας φθαρμένης και διεφθαρμένης κρατικής υπηρεσίας.

-Οι μικρές – και όχι ουσιαστικές- αλλαγές που έγιναν πρόσφατα υπό τον Γιάννη Ρουμπάτη κινούνται προς την ορθή κατεύθυνση.Αλλά δεν αρκούν. Απέχουν ακόμα  πολύ από το ζητούμενο που είναι η ετοιμότητα. 

Η πρόληψη. Η αναβάθμιση και η ριζική ανανέωση.Και πολλά άλλα που δεν είναι της παρούσης, ούτε να αναφερθούν, ούτε να αναλυθούν, καθώς θα φανούν σοβαρές αδυναμίες και παραλείψεις της υπηρεσίας.

Δεν νοείται να υπάρχουν άτομα με άριστη γνώση Αραβικών –και μάλιστα εκπαιδευμένα με δικά τους έξοδα, γιατί η υπηρεσία δεν είχε ή δεν ήθελε να τα καλύψει- και να μένουν παροπλισμένα σε γραφεία διοικητικού χαρακτήρα.

Δεν νοείται να υπάρχουν άριστοι γνώστες περί των θεμάτων του Ισλάμ και όλων των εκδοχών του, και να παραμένουν ανενεργοί ή να μην γνωρίζει καν την ύπαρξη τους ο (εκάστοτε) διοικητής! Να συνεχίσω;

Δημιουργείται (υποτίθεται) τμήμα thinktank. Ok.

Σωστό! Αλλά από ποιους και πώς θα στελεχωθεί;

Εκ των ενόντων; Αν είναι δυνατόν;

Να πω κι άλλα; Στις εκπαιδεύσεις και τις αφενημερώσεις στέλνονται εδώ και μια 15ετια οι ίδιοι και ίδιοι!

Χωρίς κριτήρια ποιοι και πώς θα πάνε; Με μόνο κριτήριο το κομματικό και την εύνοια του (εκάστοτε) διοικητή. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζονται αμερικανικές πηγές… Δεν συνεχίζω…

Το κυριότερο; Η υπόθεση Κώστα Αγγελάκη αν μη τι άλλο θα έπρεπε να διδάσκει!  Και σταματώ εδώ…

-ΣΤΟ ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ:  Προσέφερε κάτι αυτή η έρευνα; Τώρα, άμεσα όχι. Στο μέλλον ίσως… Για τον ιστορικό και τους ερευνητές του μέλλοντος, προσέφερε πολλά!

Μια άλλη διαφορετική ανεξάρτητη πηγή. Στο δια ταύτα:  όλος αυτός ο κόπος και ο μόχθος όλων μας - γιατί εργάστηκαν αρκετοί.

Φαίνεται ένας αλλά εργάστηκαν αρκετοί που προστατεύονται για ευνόητους λόγους, όπως το ίδιο γίνεται σε κάθε μεγάλη έρευνα μας. 

Πάγια στρατηγική που δεν αλλάζει. 

-Έδωσε κάτι σε τούτη την ταλαιπώρη πατρίδα αυτή η έρευνα; Συνέβαλε κάπου; Αυτό θα φανεί σε βάθος χρόνου.

Οι Ελληνικές παθογένειες, από συστάσεως του ελληνικού (;) κράτους το 1833 από τους Βαυαρούς και των συν αυτώ, έστησαν ένα κρατικό  μόρφωμα.

Αντίγραφο πιστό των δικών τους αδυναμιών και δυσλειτουργιών. Κακέκτυπο των δικών τους παθών και  αγκυλώσεων.

Μια παράγκα, στο εσωτερικό της οποίας είναι στημένη μια καλολαδωμένη μηχανή που το μόνο που ξέρει να κάνει και το κάνει πολύ καλά είναι να αναπαράγει το σάπιο, ανήθικο και βρόμικο σύστημα! 

Σε κάθε τομέα της κρατικής υπόστασης αυτού του κρατικού μορφώματος.

Να ευνοεί την οικογενειοκρατεία.
Τους λίγους.
Τους φίλους.
Τους κολλητούς.
Τους πρόθυμους.
Τους κομματικούς εγκάθετους.
Τους ατάλαντους.
Να ευνοεί μόνον τους υπάκουους στο σύστημα.
Να ανταμοίβει τους πρόθυμους.
Τους ολίγιστους.
Τους απάτριδες.
Τους προδότες.
Εκείνους που μπορεί να ελέγχει και να εκβιάζει.    

-Εκτός αν βρεθεί η κατάλληλη πολιτική  ηγεσία, κατ επέκταση και εντός των κρατικών υπηρεσιών εκείνη η προσωπικότητα που θα εμπνεύσει. Το ίδιο και ένας ικανός επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας για να προσπαθήσει.

Τουλάχιστον. Τότε και μόνον τότε, ίσως,  να αξιοποιήσει όλο αυτό το υλικό προκειμένου να εντοπίσει και να εστιάσει στα  λάθη.

Στις παραλήψεις.
Στις  σκοπιμότητες.
Τις ιδιοτέλειες και τις εσωτερικές παθογένειες.
Τα  συμφέροντα.
Ξένα και ντόπια που λυμαίνονται και καταρακώνουν  αυτόν τον ευαίσθητο  κρατικό φορέα. (ΤΕΛΟΣ)

Τομέας Ενημέρωσης: Voiotosp.blogspot.gr


Δημοσίευση σχολίου